Nazwa programu:
Program Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020
Beneficjent
Powiat Bolesławiecki ( www.powiatboleslawiecki.pl )
Partnerzy projektu:
Landkreis Bautzen ( www.landkreis-bautzen.de ) Gmina Miejska Bolesławiec
Zadania projektowe:
 
Nowoczesne kształcenie zgodne z wymogami rynku pracy na transgranicznym obszarze
W ramach zadania przewidziano konferencję dotyczącą transgranicznego rynku pracy, szkolenia dla nauczycieli oraz zakup wyposażenia do sal i pracowni zlokalizowanych w nowej siedzibie Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych.
Wyrównywanie poziomu i warunków kształcenia specjalnego na transgranicznym obszarze Polski i Saksonii
W ramach zadania zrealizowano przedsięwzięcie związane z przeniesieniem siedziby Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych do nowej siedziby przy ul. Bankowej 8 w Bolesławcu.
Budowa systemu kształcenia zgodnego z potrzebami transgranicznego rynku pracy
W ramach zadania zaplanowano konferencję dotyczącą aktywizacji osób niepełnosprawnych, wykonanie dokumentacji projektowej planowanego do uruchomienia Zakładu Aktywności
Zawodowej w Bolesławcu oraz wizyty studyjne w tego rodzaju placówkach w Niemczech i Polsce.
Integracja kulturalna i sportowa młodzieży szkolnej transgranicznego obszaru Polski i Saksonii
W  ramach  zadania  zrealizowany  zostanie  cykl  spotkań  sportowo  kulturalnych  dla  dzieci      i młodzieży. W zadanie zaangażowany jest każdy z Partnerów projektu. Spotkania odbywać się będą z Polsce i w Niemczech.
Cel projektu:
Podniesienie warunków i jakości kształcenia oraz jego dostosowanie do warunków transgranicznego rynku pracy
Okres realizacji:
01 sierpnia 2018 – 31 lipca 2020
Wartość realizowanego projektu:
1 739 002,22 EURO
Dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
916 946,90 EURO