Projekt pn. ”Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Bolesławiec poprzez modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr RPDS.04.05.01-02-0014/19.

Inwestycja ukierunkowana jest na zwiększenie stopnia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Gminy Miejskiej Bolesławiec, stanowiąc odpowiedź na postępujące zmiany klimatu w szczególności  w zakresie długotrwałych i ulewnych opadów. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje taki zadania jak: modernizacja i rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie  Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz koszty pośrednie (nadzór inwestorski, promocja projektu, koszty zarządzania i obsługi projektu). Ww. działania pozwolą na osiągnięcie celu głównego, jakim jest „zwiększone bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Gminy Miejskiej Bolesławiec”.
W zakresie technologii robót budowlanych postanowiono o zastosowaniu rur z tworzyw sztucznych, zważywszy na to, iż cechują się one wysoką trwałością oraz odpornością na czynniki zewnętrzne,  a także łatwością montażu. Inwestycja dotyczy stosowania metod naturalnych lub bazujących na naturalnych, gdyż w zakresie budowy kanalizacji deszczowej (w ramach budowy dróg wraz z odwodnieniem ul. Konradowska) przewidziano zrzut wód do projektowanego zbiornika retencyjno – odparowującego, a następnie poprzez przelew awaryjny do istniejącego rowu melioracyjnego. Przewidziano także dwa zrzuty z kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjno – chłonnego oraz zrzut z kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego z regulatorem przepływu do kanalizacji ogólnospławnej.

Jako cel realizacji niniejszego przedsięwzięcia należy wskazać „zwiększone bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Gminy Miejskiej Bolesławiec”. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie zakładanych działań projektowych polegających na modernizacji i rozbudowie systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta, w tym również wykorzystujących małą  retencję (m.in. zbiornik retencyjno – chłonnego, zbiornik retencyjno-odparowujący).
Cele szczegółowe inwestycji zostały natomiast sformułowane następująco:
-wzrost stopnia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Miejskiej Bolesławiec, jak i osób przyjezdnych względem postępujących zmian klimatu, w szczególności w zakresie długotrwałych i obfitych opadów,
-efektywne gospodarowanie zasobami wodnymi poprzez wykorzystanie rozwiązań promujących małą retencję,
-minimalizacja ryzyka wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego wywołanego przez ruch fal powodziowych,
-zmniejszenie kosztów usuwania skutków wystąpienia zagrożeń naturalnych,
-poprawa warunków wilgotnościowych gleb, w tym zwiększenie zasilenia podziemnych warstw wodonośnych a co za tym idzie zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych.
Odbiorcami projektu są przede wszystkim mieszkańcy Gminy Miejskiej Bolesławiec, jak i potencjalni inwestorzy, turyści czy osoby przyjezdne. Wdrożenie przedsięwzięcia pozwoli na stworzenie bezpiecznego, przyjaznego ludziom i środowisku regionu, przygotowanego na występowanie ewentualnych zagrożeń wynikających z postępujących zmian klimatycznych.

W ramach projektu wybudowane zostanie 5,20 km, a przebudowane 0,67 km sieci kanalizacji deszczowej. 

Okres realizacji: I kw. 2014r.-IV kw. 2021r.

Wydatki ogółem 4 691 296,99 zł

Wydatki kwalifikowalne 4 689 906,94 zł

Dofinansowanie 3 985 951,90 zł