c_200_140_16777215_0_0_images_ikony_INFORMACYJNE_sesjaok.pngPrzewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 30 grudnia 2015 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 odbędzie się XVI sesja Rady Miasta Bolesławiec Odsłuchaj artykuł

Porządek obrad XVI sesji:

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XVI sesji.

3.    Przyjęcie protokołu XV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 listopada
2015 r.

4.    Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XV sesji Rady Miasta Bolesławiec odbytej w dniu 25 listopada 2015 r.

5.    Informacje:

5.1.        Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie  międzysesyjnym.

5.2.       Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.

6.    Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2016-2024.

7.    Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2016 r.

odczytanie projektu uchwały budżetowej,

7.1.        przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,

7.2.        odczytanie opinii komisji stałych Rady Miasta,

7.3.        opinie Klubów Radnych,

7.4.        stanowisko Prezydenta Miasta wobec opinii i wniosków,

7.5.        dyskusja,

7.6.        głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

8.    Projekty uchwał Rady Miasta:

8.1.w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec,

8.2. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

8.3. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec na 2016 r.,

8.4.    w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

8.5.     w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie miasta Bolesławiec,

8.6.         w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.,

8.7.     w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015,

8.8.         w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Bolesławiec na 2016 r.,

8.9.     w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na 2016 rok,

8.10.w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec na 2016 rok.

9. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych. 

10. Sprawy organizacyjne:

10.1.    Informacje bieżące dla Rady Miasta.

11.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.