c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2017_08_tablica_jakosc_powietrz_tab_jak_powietrza-333.JPG

Przed biurowcem Urzędu Miasta w Bolesławcu przy pl. J. Piłsudskiego została uruchomiona tablica świetlna, na której prezentowane są informacje o jakości powietrza atmosferycznego w Bolesławcu.

Elektroniczna tablica informacyjna prezentuje dane o zanieczyszczeniach powietrza zbierane z automatycznych stacji pomiarowych wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Na tablicy prezentowane są informacje o aktualnej ocenie jakości powietrza, która podawana jest w oparciu o sumaryczny wskaźnik informujący o poziomie zanieczyszczenia powietrza. Określany jest on na podstawie bieżących stężeń jednogodzinnych czterech zanieczyszczeń: dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 oraz ozonu troposferycznego, indeks jakości powietrza oraz tendencję do jego zmiany.

 

Głównym celem prezentowania aktualnej oceny jakości powietrza, w postaci emotikonek, jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem zanieczyszczenia powietrza i jego źródła, a także możliwości polepszenia jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.
Opis kategorii ocen:
•    Bardzo dobra: informują, że można korzystać bez ograniczeń z wszelkich form aktywności na powietrzu;
•    Dobra: informuje, że osoby wrażliwe (dzieci, osoby starsze) powinny ograniczyć aktywność ruchową w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych;
•    Umiarkowana: należy rozważyć zmniejszenie aktywności na powietrzu wymagającej długotrwałego lub wzmożonego wysiłku. Na spacer wybierać tereny odległe od ulic o dużym natężeniu ruchu i dzielnic mieszkaniowych opalanych węglem;
•    Zła: ostrzega, że aktywność ruchowa na wolnym powietrzu wskazana jest tylko dla osób zdrowych. Użytkownicy prywatnych samochodów powinni skorzystać z transportu publicznego, aby ograniczyć emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych;
•    Bardzo zła: alarmuje, że osoby ze zdiagnozowanymi chorobami układu oddechowego lub krążenia powinny pozostać w domu. Powinno unikać się aktywności fizycznej wymagającej znacznego wysiłku na zewnątrz pomieszczeń.
Informacje dostępne są również na stronie powietrze.gios.gov.pl, na specjalnej aplikacji "Jakość powietrza w Polsce" oraz air.wroclaw.pios.gov.pl.

Dane pomiarowe dla stacji Bolesławiec przy u. Słowackiego udostępnione są na www.boleslawiec.eu w zakładce „Jakość powietrza w Bolesławcu”.