c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2017_12_sesja_budzet_sesja_rm-235.JPG

20 grudnia 2017 roku Rada Miasta Bolesławiec jednogłośnie uchwaliła budżet na 2018 rok. Przedłożony przez prezydenta Bolesławca budżet na 2018 r. zamyka się następującymi wielkościami: po stronie dochodów 182.844.195 zł, po stronie wydatków 190.952.875 zł, deficyt wynosi  8.108.680 zł. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji  na koniec roku 2018 wyniesie 35.079.627,96 zł, co stanowi 19,19% planowanych dochodów.

 

 

 Podczas sesji prezydent Bolesławca Piotr Roman zaprezentował główne zadania inwestycyjne planowane  w roku 2018, omówił zadania dotyczące tzw. środków niewygasających mijającego roku, planowane wydatki na oświatę, kulturę, sport, pomoc społeczną, programy profilaktyki zdrowotnej oraz główne zadania inwestycyjne spółek miejskich.


Główne zadania inwestycyjne planowane  w roku 2018:
- „Centrum wiedzy” -  adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu - 12.000.000 zł (na rok 2018) + 3.263.922 zł (środki niewygasające z roku 2017). W zakres zadania wchodzi adaptacja pomieszczeń istniejącego budynku i przystosowanie jego do potrzeb Centrum Wiedzy oraz przystosowanie budynku do obecnie obowiązujących norm i przepisów techniczno-budowlanych, rozbiórka rampy towarowej, rozbudowa budynku o wiatrołap przy elewacji wschodniej oraz ewakuacyjną klatkę schodową przy elewacji zachodniej, zagospodarowanie terenu w zakresie wykonania nowych nawierzchni ciągów pieszych, wykonania elementów małej architektury, budowy wiaty na odpady oraz budową przyłączy kanalizacji deszczowej i przebudową przyłączy kanalizacji sanitarnej. Zadanie obejmuje również doposażenie obiektu.

- Zagospodarowanie terenu nad Bobrem pod funkcję sportowo-rekreacyjną - 5.574.818 zł. Realizacja zadania została podzielona na etapy. W roku 2018 zostaną wykonane niżej wymienione obiekty: A) pumptrack, B) skatepark, C) ściana wspinaczkowa, D) pochylnie, przebudowa schodów, E)  dostawa i montaż elementów małej architektury - kosze, ławki, stojaki dla rowerów, F)  utwardzenie tłuczniem dróg wokół budowanych obiektów.

 
W kolejnym, II etapie pozostaje do realizacji: park sensoryczny, boiska do piłki siatkowej, budynek szatni, place zabaw, strefa imprez, strefa grillowa, pomost dla kajaków, plaża, miejsca postojowe dla samochodów.

- Budowa drogi ul. Rotmistrza Pileckiego wraz z odwodnieniem i oświetleniem - 1.120.000 zł. Zakres inwestycji obejmuje budowę: jezdni drogi (obciążenie ruchem KR-1) o długości ok. 337 m i szerokości 5,5 m oraz nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego SMA 8; chodników obustronnych o szerokości 2,0 m i nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm, zjazdów z nawierzchni z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm; konstrukcji oporowych w postaci ścian żelbetowych typu „L” oraz palisad betonowych; ścieżki rowerowej o nawierzchni z betonu asfaltowego; odwodnienia drogi w postaci 15 szt. wpustów ulicznych, wpiętych do istniejącej sieci kanalizacyjnej; oświetlenia ulicznego w postaci słupów oświetleniowych o wysokości 7 m z źródłem światła LED – 12 szt.
- Budowa drogi ul. Jaśminowa - 940.000 zł. W ramach zadania przewiduje się wykonanie drogi o długości 213 m o nawierzchni z kostki betonowej. Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej o szerokości 2 m. Przewiduje się oświetlenie drogi 8 latarniami z oprawami LED. Odwodnienie drogi realizowane będzie poprzez ukształtowanie spadków powierzchniowych i ściekiem z kostki do projektowanych wpustów ulicznych. Ze względu na odnogę ul. Jaśminowej, która jest ślepa, na jej końcu przewidziano plac do zawracania o wymiarach 10 x 18m.
- Budowa drogi ul. Jagiellonów wraz z odwodnieniem - 420.000 zł. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę budowy drogi o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm o szerokość jezdni 6,0 m i szerokość chodników 2,0 m.
- Przebudowa chodników ul. Starzyńskiego - 280.000 zł. Wymiana nawierzchni chodników, po obu stronach jezdni (wyłączając odcinek już wyremontowany, tj. lewa strona od ul. Łasickiej).
- Remont nawierzchni jezdni ul. Gałczyńskiego, droga wewnętrzna wzdłuż  dwóch bloków - 300.000 zł.
- Remont chodnika ul. Z. Augusta, przy budynku nr 17-17a - 25.000 zł.
- Budowa drogi ul. Rajska - 30.000 zł. Utwardzenie kostką brukową odcinka drogi wewnętrznej, łączącej drogę główną z drogą boczną.
- Remont chodników ul. Mazowiecka - 30.000 zł. Wymiana nawierzchni chodników wraz wymianą krawężników, pow.  ok. 250 m2  .
- Utwardzenie nawierzchni drogi wewnętrznej między ulicami Górne Młyny-Łokietka-Mazowiecka - 50.000 zł. Ułożenie kostki brukowej na drodze wewnętrznej, powierzchnia ok. 450 m2 .
- Remont drogi ul. Kościuszki - 30.000 zł. Remont nawierzchni drogi dojazdowej do budynku mieszkalnego i zaplecza sklepu z ceramiką (droga wewnętrzna).
- Przebudowa ul. Bankowej (odcinek obok PZU) - 20.000 zł.
Poszerzenie wyjazdu z ronda im. Ks. Władysława Rączki - opracowanie projektu i realizacja.
- Remont nawierzchni łącznika między Al. Tysiąclecia a ul. Jana Pawła II - 150.000 zł. Remont nawierzchni jezdni i miejsc postojowych (droga wewnętrzna), pow. ok. 1570 m2  .
- Budowa parkingu i drogi dojazdowej do boisk sportowych na Osiedlu Przylesie - 200.000 zł. Zadanie dotyczy budowy parkingu na 109 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Do wybudowanych w 2015 r. boisk sportowych, zostanie wybudowana droga dojazdowa (wewnętrzna) o długości 154 m oraz droga manewrowa o długości 140 m. Oświetlenie zrealizowane zostanie poprzez ustawienie 8 podwójnych słupów oświetleniowych z oprawami LED. Odwodnienie realizowane będzie poprzez budowę kanalizacji deszczowej z 8 wpustami odprowadzającymi.
- Wymiana sieci kanalizacji deszczowej w ul. Tulipanowej w Bolesławcu - 250.000 zł. Zadanie planuje się wykonać w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę ok. 385 mb kanalizacji deszczowej w ul. Tulipanowej wraz ze studniami, z uwagi na zły stan techniczny tej kanalizacji oraz odtworzenie nawierzchni drogi.
- Remont nawierzchni drogi i chodników ul. Tulipanowa - 280.000 zł. Odtworzenie nawierzchni drogi wraz z remontem chodników o długości 380 m, wraz z montażem odwodnienia liniowego w najniższym miejscu ulicy.
- Budowa parkingu ul. Dolne Młyny - 60.000 zł. Opracowanie projektu i budowa parkingu na terenie zieleni  obok II LO. Zadanie współfinansowane przez Powiat Bolesławiecki.
- Budowa drogi łączącej ul. II Armii Wojska Polskiego z ul. Zabobrze - 300.000 zł. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej budowy drogi o nawierzchni bitumicznej o długości ok 260 m.
- Przebudowa drogi ul. S. Staszica wzdłuż budynku nr 63a, b,c,d, e - 120.000 zł. Zadanie obejmuje opracowania projektu i realizację przebudowy odcinka drogi o długości ok. 150 m. Zadanie będzie realizowane wspólnie z Spółdzielnią Mieszkaniową „Bolesławianka”, która zamierza wykonać chodnik wzdłuż remontowanej drogi.
- Budowa oświetlenia ul. Zabobrze - 30.000 zł. Budowa oświetlenia ul. Zabobrze  (droga boczna) na odcinku od ciągu pieszo – jezdnego do budynków od numeru 82 (w formule zaprojektuj i wybuduj).
- Budowa oświetlenia ul. Irysów - 30.000 zł. Inwestycja w formule zaprojektuj i wybuduj.
- Remont drogi ul. Staszica - 306.000 zł. Zadanie realizowane przez Powiat Bolesławiecki, współfinansowane z budżetu miasta Bolesławca w kwocie 153.000 zł. Remont drogi na odcinku od tunelu do skrzyżowania z ul. Wróblewskiego – Cieszkowskiego.
- Remont ul. Dolne Młyny - 750.000 zł. Zadanie realizowane przez Powiat Bolesławiecki, współfinansowane z budżetu miasta Bolesławca w kwocie 187.500 zł. Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.
- Remont ul. Mostowa - 290.000 zł. Zadanie realizowane przez Powiat Bolesławiecki, współfinansowane z budżetu miasta Bolesławca w kwocie 145.500 zł. Remont chodników, po obu stronach jezdni na odcinku od ul. Mostowej do mostu.
- Szlaki i trasy rowerowe i biegowe na terenie miasta. Roboczo projekt przyjął nazwę: „Łużyce - Bory, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza” - 40.000 zł. Opracowanie koncepcji oznakowania i oznakowanie istniejących na terenie miasta ścieżek rowerowych, wraz z wykonaniem dwujęzycznych tablic informacyjnych i aplikacji na urządzenia mobilne – mobilny przewodnik. Planowana trasa rowerowa Łużyce - Bory o długości ponad 60 km będzie prowadziła przez tereny urozmaicone krajobrazowo, po trasach o nawierzchni asfaltowej, utwardzonych drogach szutrowych, leśnych duktach (Bory Dolnośląskie) i ścieżkach (m.in. po nieczynnej linii kolejowej Bolesławiec - Grodziec). Partnerem wiodącym ze strony polskiej jest Gmina Bolesławiec przy współpracy z gminami Warta Bolesławiecka, Osiecznica i miasto Bolesławiec. Po stronie niemieckiej w projekcie uczestniczy gmina Bernsdorf - gmina partnerska gminy Bolesławiec.

- Wykonanie odwodnienia liniowego przy ul. Zabobrze (II etap) - 20.000 zł.  Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie odwodnienia przy ul. Zabobrze nr 156, gdzie wody opadowe z drogi powodują zalewanie posesji.
- Budowa dróg ul. Zabobrze (odcinek A-B), ul. Kamienna, ul. Bazaltowa wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej - 800.000 zł. Kontynuacja zadania. W ramach zadania zaplanowano wybudowanie: ul. Zabobrze odcinek A - B (od pętli autobusowej w kierunku granic miasta) jako ciąg pieszo – jezdny dwukierunkowy o nawierzchni asfaltowej, szerokości 5,5 m - długość 316 mb; ul. Kamienna jako ciąg pieszo – jezdny dwukierunkowy o nawierzchni asfaltowej, szerokości 6,0 m – długość 188 mb; ul. Bazaltowa jako ciąg pieszo – jezdny dwukierunkowy o nawierzchni asfaltowej, szerokości 6,0 m – długość 185 mb; odwodnienie dróg w postaci kanalizacji deszczowej o długości 516 mb i wpustami ulicznymi w ilości 13 szt.
- TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS – budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu - 1 041 020 zł (wydatki inwestycyjne – 729.300 zł). Opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej budowy Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu.
Wartość projektu: 2.344.972,86 €, w tym miasto Bolesławiec: 277 328,10 €.
Wysokość dofinansowania projektu: 1.935.028 €, w tym miasto Bolesławiec: wysokość dofinansowania: 235 728,88 €,środki własne miasta: 41 599,22 €
Partnerzy Projektu: Saksońskie Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Transportu (Niemcy) – partner wiodący, Stowarzyszenie Transportu Górne Łużyce (Niemcy), Biuro Rządu Karyntii, Departament 7 (Austria), Stowarzyszenie Transportu Karyntia (Austria), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (Polska), Miasto Bolesławiec (Polska),KORID LK, spółka z o.o. (Czechy), Regionalna Agencja Rozwoju Regionu Koroška (Słowenia), Centrum Badawcze Słoweńskiej Akademii Nauk i Sztuki (Słowenia).

Miasto Bolesławiec, wraz z ośmioma innymi instytucjami z Niemiec, Polski, Czech, Austrii i Słowenii zdołało pozyskać środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu TRANS-BORDERS.
W trakcie trzech lat współpracy, podejmowane będą działania, mające na celu poprawę sytuacji publicznego transportu pasażerskiego oraz mobilności mieszkańców. Koncentrować się będą one na rozwiązaniu wspólnych problemów dwóch obszarów granicznych i przygranicznych znajdujących się Europie Środkowej.
Jednym z takich regionów pilotażowych jest obszar przygraniczny pomiędzy Niemcami, Polską i Republiką Czeską, a drugim tereny przygraniczne regionu Koroška w Słowenii i południowej części austriackiej prowincji Karyntia. W ramach projektu, Miasto Bolesławiec otrzymało środki na opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej budowy Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu.
Program Interreg Europa Środkowa to program polityki spójności UE, który wspiera ponadnarodową współpracę transgraniczną i zaangażowanie organizacji publicznych i prywatnych w Europie Środkowej.
W okresie 2014-2020 na realizację Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczono 246 mln EUR.

Na uwagę zasługuje przebudowa dworca kolejowego Bolesławiec w ramach Programu Inwestycji Dworcowych, w zakres którego zmodernizowanych i wybudowanych, do 2023 r., zostanie łącznie około 200 dworców kolejowych w całym kraju (największe tego typu przedsięwzięcie w historii polskiej kolei). Inwestycja zakłada gruntowną modernizację bolesławieckiego dworca. Przedstawiciele PKP, PKP PLK i miasta Bolesławiec finalizują sprawy związane z zawarciem porozumienia dotyczącego współpracy przy rewitalizacji dworca kolejowego oraz zagospodarowania terenów przyległych.

- Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim -900.000 zł. Zadanie dotyczy zadaszenia sceny o powierzchni ok. 374,5 m²  z tafli szklanych i paneli blachowych, konstrukcją z dźwigarów łukowych z drewna klejonego o przekroju 600x240 i rozpiętości 16,15 m oraz przebudowy rozdzielni elektrycznej ze względu na kolizje z zadaszeniem sceny.
- Modernizacja dźwigu towarowego w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 4, przy ul. Sądowej (dostawa i montaż) - 42.000 zł. Zadanie dotyczy wymiany windy drewnianej o napędzie ręcznym na dźwig elektryczny ze stali nierdzewnej. Poprzez dźwig towarowy, transportowane są posiłki i naczynia.
- Plac rekreacyjny ul. Kilińskiego - 400.000 zł. Zadanie planowane do realizacji wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Bolesławianka”. Dotyczy budowy bezpiecznych boisk, placu zabaw i terenu zieleni.
- Opracowanie dokumentacji na potrzeby zadania „Rewitalizacji Parku na ul. Obrońców Helu” - 25.000 zł. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej kompleksowej rewitalizacji przestrzeni zabytkowego parku, będącego dawniej cmentarzem ewangelickim. Przedsięwzięcie przewiduje: zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni ścieżek, w tym wytyczenie ścieżek rowerowych wraz z obrzeżami; budowę ogrodzenia; remont muru oporowego;  zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia parku połączonego z monitoringiem wybranych stref, ewentualnie iluminację wybranych drzew stanowiących pomniki przyrody; budowę ścieżki biegowej oraz innych elementów zagospodarowania parku; pielęgnację wszystkich drzew, w tym drzew stanowiących pomniki przyrody oraz rekultywację zieleni.
- Opracowanie dokumentacji na potrzeby zadania: Rewitalizacji Parku na ul. Zgorzeleckiej - 20.000 zł. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przywrócenia parkowi, stanowiącemu cenny zabytek przyrodniczy, jego pierwotnych walorów (dawny park pałacu, istniejące na jego terenie pomniki przyrody, relikty). Park uzyska również walory edukacyjne (planowana ścieżka edukacyjno-przyrodnicza) oraz rekreacyjne (planowane stworzenie tras biegowych, rowerowych, strefy do ćwiczeń na wolnym powietrzu – ścieżki zdrowia, siłowni plenerowej lub/i parku linowego). Przedsięwzięcie przewiduje: zaprojektowanie i wykonanie nawierzchni ścieżek, w tym wytyczenie ścieżek rowerowych wraz z obrzeżami; odtworzenie sadzawki; pielęgnację wszystkich drzew, w tym drzew stanowiących pomniki przyrody oraz rekultywację zieleni; renowację ogrodzenia; zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia parku połączonego z monitoringiem wybranych stref, ewentualnie wykonanie iluminacji wybranych drzew stanowiących pomniki przyrody;  instalację innych elementów zagospodarowania parku.
- Wielkopokoleniowa Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Różanej - 100.000 zł. Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej strefy aktywności: siłownia plenerowa (min. 6 urządzeń); strefa relaksu: ławki, plenerowy stolik do gier planszowych; plac zabaw dla dzieci; ogrodzenie terenu.
- Opracowanie dokumentacji projektowej kosztorysowo - wykonawczej budowy przedszkola na lewobrzeżnej części miasta  (Osiedle Kwiatowe) - 200.000 zł. Zadanie dotyczy opracowania, koncepcji, dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę razem z decyzjami, uzgodnieniami i umowami, warunkami, ekspertyzami, analizami i pomiarami niezbędnymi do jej uzyskania i prawidłowej realizacji inwestycji oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania.

- Budowa kompleksu sportowego wraz z infrastruktura towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 5, ul. Dolne Młyny w Bolesławcu - 500.000 zł. (realizacja zadania zależna od pozyskania środków zewnętrznych). Zadanie dotyczy budowy: bieżnia okrężna o dł. 160,0 m, 3/4 tory wraz z odcinkiem prostym z nawierzchnia syntetyczną; skocznia w dal  z rozbiegiem z bieżni: zeskocznia szer. 2,75 i dł. 8,5 m; skocznia do skoku wzwyż; boisko wielofunkcyjne wewnątrz bieżni pow. 1 588,2 m; boisko do koszykówki i siatkówki pow. 420,0 m²; boisko do siatkówki plażowej pow. 258,0 m ²; rzutnia do pchnięcia kulą o nawierzchni z mączki ceglanej pow. 147,7 m²; instalacja odwadniającej obiekty sportowe; ogrodzenie panelowe wysokości 1,85 m.

- Program ograniczenia niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego - 5.892.000 zł.
Wymiana pieców przez osoby fizyczne - 2.012.000 zł. Do 31 sierpnia w Urzędzie Miasta przyjmowano deklaracje mieszkańców wyrażających chęć udziału w Programie. Inwestorzy indywidualnie wybierają firmy montujące w ich nieruchomościach nowe urządzenia grzewcze. Dobór mocy urządzenia następuje w konsultacji z wybranym wykonawcą. Ostatecznie rezultatem działania będzie wymiana 272 nieefektywnych źródeł ciepła w 260 nieruchomościach na nowoczesne, wysokosprawne urządzenia grzewcze tj.: 219 kotłów gazowych o średniej mocy 22 kW; 31 kotłów węglowych spełniających wymogi 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012) o średniej mocy 11,5 kW; 6 kotłów opalanych biomasą spełniających wymogi 5 klasy (wg PN-EN 303-5:2012) o średniej mocy 17 kW; 4 piece elektryczne o średniej mocy 8 kW.
Podłączenie do sieci ZEC wspólnot mieszkaniowych - 3.880.000 zł. Do 31 października, 30 wspólnot mieszkaniowych zdeklarowało podłączenie się do sieci ZEC.

 
- Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Bolesławcu. Zadanie dotyczy dostawy 13 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych komunikacji miejskiej oraz realizacji działań promocyjnych, tj. oznakowania zakupionych pojazdów, wykonania tablicy pamiątkowej, zamieszczeniu informacji o dofinansowaniu na stronie internetowej beneficjenta w związku z ich zakupem.

- Przebudowa zaplecza ul. Piotra i Pawła 1 - 3a,b- 650.000 zł. Prace obejmować będą m.in. wymianę nawierzchni chodników i schodów terenowych, wykonanie miejsc postojowych dla samochodów i małego placu zabaw, oświetlenie oraz odwodnienie terenu oraz rekultywację terenu zielonego.
- Przebudowa zaplecza przy ul. Słowackiego 1-11 (I etap) - 250.000 zł. W ramach I etapu prace wykonywane będą przy budynku Słowackiego 1-11, w tym:  oświetlenie terenu (4 latarnie), wybudowanie kanalizacji deszczowej i odwodnienie terenu, wykonanie chodników i parkingu (18 miejsc, w tym  1 dla osoby niepełnosprawnej), oznakowanie pionowe.
- Remont dachów w budynku przy ul. Kościuszki 39,39a - 80.000 zł. Remont dachów papowych, kominów, wymiana obróbek blacharskich rynien i rur spustowych.
- Budowa parkingu na zapleczu budynków przy ul. Asnyka 2-9 (projekt budowlany) - 26.000 zł. Opracowanie projektu budowlanego.
- Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych - 90.000 zł. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej (drewnianej i PCV) w ilości 72 szt. w lokalach komunalnych.
- Przebudowa zaplecza przy ul. Kościelnej 4/5,6,7,8 do ul. Chopina 2/4 - 300.000 zł. Opracowanie projektu budowlanego wraz z jego realizacją. Prace obejmować będą m.in. zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem oświetlenia, miejsc parkingowych i odwodnienia.
- Remont nawierzchni dróg, chodników, schodów, murków oporowych itp. - 400.000 zł. W ramach zadania prace planowane są m.in. przy ul.:
Cicha 2a, 2b – chodnik; ul. Drzymały 7, 8, 9 - remont zaplecza; ul. Tamka 1 - 3 do ul. Daszyńskiego 13- remont zaplecza; ul. Tysiąclecia 15 - remont dojazdu; ul. Sierpnia 80 19/22 – remont zaplecza; ul. Tyrankiewiczów 1 – 4 - Karola Miarki 23 - 27 - remont chodników na zapleczu; ul. Ogrodowa-Kaszubska – zaplecze; remont schodów w parku – od strony ul. Tyrankiewiczów.
- Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Obrońców Helu 8 a, b - 20.000 zł. Opracowanie projektu budowlanego na wykonanie termomodernizacji i izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego wraz z termomodernizacją ścian zewnętrznych od frontu i zaplecza.
- Remont ogrodzeń przy ul. Wybickiego 10 -12 i Komuny Paryskiej 27 (róg Wybickiego) - 20.000 zł. Naprawa uszkodzonych murków oporowych i ogrodzeń (z kostki granitowej) przed nieruchomościami.
- Zmiany systemów grzewczych w lokalach komunalnych- 200.000 zł. Wykonanie nowych, ekologicznych systemów grzewczych w  lokalach komunalnych.
- Wpłaty na fundusze remontowe - 1.600.000 zł. Wpłaty na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w których Gmina Miejska Bolesławiec posiada udziały.
- Budowa alei na cmentarzu komunalnym - 140.000 zł.
- Wymiana urządzeń zabawowych - 100.000 zł. Wymiana urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw, których stan techniczny tego wymaga.
- Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych  i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części  województwa dolnośląskiego. Całkowita wartość projektu na lata 2017-2018:  15 777 367,97 zł, koszty kwalifikowalne:  15 668 635,97 zł, dofinansowanie: 13 318 340,57 zł    (poziom dofinansowania: 85%). Planowany wkład własny 10 gmin:  2 350 295,40 zł. W tym Gmina Miejska Bolesławiec planowane wydatki ogółem: 3 387 725,11 zł, kwota dofinansowania: 2 879 566,34 zł, wkład własny gminy: 508 158,77  zł. Wydatki  inwestycyjne na realizację projektu: 2 313 090,00 zł, dofinansowanie -                                         1 881 126,00 zł, wkład własny miasta Bolesławiec - 431 967,00 zł. Planowane zakończenie projektu grudzień 2018 roku.
- Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach – 1 670 000 zł. Remonty elewacji kamienic wspólnot mieszkaniowych przy ulicach: Chopina 15, 1 Maja 7, 1 Maja 8/9, 1 Maja 10, 1 Maja 11/12. Kościół pw. WNMP – Bolesławiecka Bazylika Maryja: ratunkowy remont elewacji, odwodnienie i osuszenie wnętrza najcenniejszego obiektu zabytkowego Bolesławca, kościół pw. MBNP – konserwacja i renowacja obrazów stacji drogi krzyżowej.


Zadania do realizacji w 2018 z tzw. środków niewygasających:
- Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji przy ul. Lubańskiej i Śluzowej - 135.000 zł. Zadanie dotyczy budowy placu zabaw wraz z obiektami sportowymi i fitness
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w rejonie ulic Ptasia – Widok - 222.886 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie: budowa dróg w rejonie ul. Ptasiej i ul. Widok (w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 20003 r.  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, t. j.: Dz.U.2013.687 ze zm.- tzw.  „specustawa”), budowa oświetlenia ulicznego dróg; budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej; budowa sieci wodociągowej.
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 350 w zakresie budowy chodnika przy ul. Widok - 457.942 zł. Przedmiotem zadania jest budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 350 na długości 891,00 mb.
- Budowa sygnalizacji świetlnej al. Tysiąclecia - 147.137 zł. Przedmiotem zadania są roboty budowlane polegające na montażu kanalizacji kablowej i słupów, montażu latarni sygnałów ulicznych, kabli i innych urządzeń sygnalizacyjnych, wykonania oznakowania poziomego i pionowego drogowego oraz wykonania przyłącza elektroenergetycznego.
- Budowa drogi wewnętrznej ul. Łokietka - ul. Piaskowa wraz z parkingiem w Bolesławcu - 500.000 zł. Budowa dotyczy wykonania dróg wewnętrznych w rejonie ul. Piaskowej i ul. Łokietka o długości 175 m z kostki brukowej betonowej. Przewiduje się wykonanie 16 miejsc postojowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Budowa jednostronnego chodnika z kostki brukowej betonowej. W ramach zadania przewiduje się wykonanie placu zabaw z 4 urządzeniami zabawowymi oraz wykonanie nawierzchni bezpiecznej wokół zabawek, chodnika oraz nawierzchni trawiastej. Plac zabaw będzie ogrodzony. Oświetlenie realizowane będzie poprzez ustawienie pięciu latarni. Odwodnienie będzie zapewnione przy pomocy pięciu wpustów ulicznych oraz ukształtowania spadków. Zadanie przewiduje remont pokrycia istniejącego cieku wodnego k 1200 z płyt betonowych.  
- Modernizacja i rozbudowa stadionu – opracowanie dokumentacji projektowej - 63.345 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej   wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
 
Budowa oświetlenia ul. Kościuszki i ul. Modłowa - 14.115 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej - wykonanie  projektu budowlanego i wykonawczego oświetlenia ulicznego ulicy Kościuszki oraz ul. Modłowej, z systemem służącym do monitorowania, kontroli i zarządzania instalacjami oświetleniowymi wraz z częścią kosztową oraz uzyskaniem prawomocnych pozwoleń na budowę lub dokonanie skutecznego zgłoszenia w zakresie zamierzonych robót budowlanych.