c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2018_02_projekty_unijne_sesja-173.JPG

Miasto Bolesławic podejmuje szereg projektów współfinansowanych z zewnętrznych środków, które realizowane są przez Urząd Miasta Bolesławiec oraz jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Bolesławiec. Ich źródłem współfinansowania są środki pochodzące z programów Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Budżet miasta zwiera projekty, które w roku 2018 są w trakcie realizacji lub rozliczenia, jak  i projekty, które planowane są do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania zewnętrznego.

 

 

Wśród zadań wydziałów Urzędu Miasta Bolesławiec wymienić można projekt „Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu „Weinau” w Zittau”. Zadanie realizowane w formie projektu partnerskiego, na podstawie zawartej w dniu 20.12.2016 r. umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.  Realizacja projektu obejmuje renowację i rozbudowę amfiteatrów w Bolesławcu i Zittau oraz realizację wspólnych wydarzeń kulturalnych.  Termin zakończenia projektu 30.09.2018 r. W dniu 03.01.2017 r. dokonano odbioru robót budowlanych dotyczących renowacji amfiteatru w Parku Miejskim Bolesławcu. Całkowita wartość projektu 945 882,62 EUR, 141 882,42 EUR – wkład własny, 804 000,20 EUR wnioskowane dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Wartość zadania po stronie Gminy Miejskiej Bolesławiec – 430 412 EUR w tym 64 561 EUR - wkład własny. Plan na rok 2018 - 41 000 zł ogółem, w tym: 6 150 zł – środki własne, 34 850 zł – środki z EFRR. Środki finansowe zostaną przeznaczone na organizację wspólnych działań kulturalnych partnerów projektu, w odrestaurowanym amfiteatrze.

-„Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej
w Bolesławcu” - zadanie polega na zakupie 13 fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych, spełniających normę emisji spalin Euro 6, w pełni dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadających wydzielone miejsce do przewozu roweru. Ponadto zaplanowano działania promocyjne (oznakowanie zakupionych pojazdów, tablica pamiątkowa, zamieszczenie informacji o dofinansowaniu na stronie internetowej beneficjenta). Zadanie realizowane przy współudziale środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu z dnia 09.05.2017 r. Termin dostawy autobusów – II kwartał 2018 r.
Plan 12 820 000 zł ogółem, w tym: 3 974 900 zł – środki własne, 8 845 100 zł – środki w ramach RPO WD 2014 – 2020.

-„Centrum wiedzy -  adaptacja pomieszczeń byłego domu handlowego na cele publiczne w Bolesławcu” - zadanie dotyczy przebudowy istniejącego budynku handlowo-usługowego, dawnego Domu Handlowego Mieszko, na siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej. Biblioteka jako „trzecie miejsce” symbolizuje przestrzeń publiczną, rozumianą jako miejsce spotkań towarzyskich, komunikowania, spędzania wolnego czasu, miejsce nauki, relaksu czy aktywności kulturalnej. Zadanie planowane do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020. Wniosek aplikacyjny został złożony 04.04.2017 r. W dniu 18.12.2017 r. projekt  przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej. Wartość zadania ogółem – 15 304  000 zł. Plan na rok 2018 – 12 000 000 zł ogółem, w tym: 5 250 900 zł - środki własne, 6 749 100 zł – środki w ramach RPO WD 2014 – 2020.

-„Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego” - 28 lutego 2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez 10 samorządów gminnych – sygnatariuszy "Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji". W ramach projektu został zakupiony zintegrowany system informatyczny do obsługi Gminy oraz jednostek budżetowych. System zawiera moduły umożliwiające zdalną komunikację między wydziałami i jednostkami na płaszczyźnie: wymiany informacji, obsługi spraw, rozliczeń finansowych, księgowości oraz budżetu. Projekt obejmuje również uruchomienie jednostki centralnej, obsługującej system informacji przestrzennej dla 10 gmin. W chwili obecnej trwają wdrożenia systemów. Całkowity koszt projektu: 15 668 636 zł, w tym Gmina Miejska Bolesławiec – 3 387 725 zł. Całkowita kwota dofinansowania: 13 318 340 zł,  w tym Gmina Miejska Bolesławiec: 2 879 566 zł. Plan na rok 2018 - 2 708 533 zł ogółem, w tym: 606 881 zł - środki własne, 2 101 652  zł – środki w ramach RPO WD 2014 – 2020.

-„TEN-T pasażerskie połączenia transportowe granicznych regionów/TRANS-BORDERS - budowa Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu” - projekt zakłada współpracę instytucji partnerskich z Polski, Niemiec, Czech, Austrii oraz Słowenii na rzecz polepszenia połączeń peryferyjnych regionów transgranicznych z Trans Europejską Siecią Transportową. W ramach projektu, Miasto Bolesławiec otrzymało środki na opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej budowy Centrum Przesiadkowego w Bolesławcu. Realizacja projektu przewidziana jest w latach 2017-2019. Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014-2020 (program Interreg Europa Środkowa). Wartość projektu: 2.344.972,86 euro, w tym Miasto Bolesławiec: 277 328,10 euro. Wysokość dofinansowania projektu: 1.935.028 euro, w tym Miasto Bolesławiec: 235 728,88 euro, środki własne miasta: 41 599,22 euro. Plan na rok 2018 – 1 041 020 zł ogółem, w tym: 156 138 zł - środki własne, 884 882 zł – środki w ramach programu INTERREG Central Europe.

-„Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne
w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” - zakres zadania dotyczy zapewnienia możliwości uzyskania dofinansowania w formie grantów, dla mieszkańców 14 gmin partnerskich, na montaż instalacji prosumenckich, tzn. przydomowych fotowoltaicznych instalacji energetyki odnawialnej, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych. Kwota przeznaczona na granty wynosi ok. 1,2 mln PLN i posłuży dofinansowaniu około 40 instalacji na terenie Bolesławca. Plan na rok 2018 - 19.550 zł

Wśród projektów planowanych do realizacji wymienić można „Kompleksową modernizację oświetlenia w mieście Bolesławiec” - zadanie dotyczy kompleksowej modernizacji oświetlenia drogowego poprzez wymianę zwykłych żarówek na oprawy z LEDowymi źródłami światła z reduktorami mocy i czujnikami jasności umożliwiającymi uzyskanie różnych stopni natężenia światła i precyzyjne dostosowanie świecenia do każdych warunków w porze nocnej, czujnikami ruchu. Zadanie planowane jest do realizacji przy współudziale środków zewnętrznych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Plan 2 000 000 zł ogółem, w tym: 342 500 zł – środki własne, 1 657 500 zł – środki w ramach RPO WD 2014 - 2020

- „Budowa muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu” - zadanie dotyczy budowy muszli koncertowej amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu. Planowane jest wykonanie muszli koncertowej ze szkła hartowanego i w części powłoki z blachy, na konstrukcji nośnej z drewna klejonego. Zadanie planowane do realizacji w ramach zadania pn. „Kultura bez granic - Renowacja Amfiteatru w Parku Miejskim w Bolesławcu oraz sceny na wolnym powietrzu „Weinau” w Zittau”, zrealizowanego w ramach projektu partnerskiego, na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach środków zewnętrznych z Programu Operacyjnego INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020. Plan 900 000 zł ogółem, w tym: 600 000 zł – środki własne, 300 000 zł – środki z EFRR w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020.

-„REVIVAL! - Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii” - projekt zakłada współpracę 13 partnerów z terenu pogranicza Dolnego Śląska i Saksonii: jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji naukowo-badawczych Celem projektu jest rewitalizacja historycznych śródmieść z terenu pogranicza oraz wzmocnienie tożsamości regionalnej społeczności miast pogranicza poprzez koncentrację na dziedzictwie architektoniczno-kulturowym i zwiększenie atrakcyjności dla turystów. W ramach projektu w Bolesławcu planowana jest kontynuacja procesu rewitalizacji starówki miejskiej poprzez rozwinięcie oferty kulturalnej oraz umieszczenie na bolesławieckim Rynku ceramicznych instalacji artystycznych. W listopadzie 2017 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020. Realizacja projektu uwarunkowana jest uzyskaniem dofinansowania. Czas realizacji lata 2018-2020. Całkowita wartość projektu: 1 033 521 euro, w tym Miasto Bolesławiec: 30 682 euro. Całkowita wnioskowana kwota dofinansowania projektu: 878 067 euro, w tym Miasto Bolesławiec: 26 080 euro.