c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2018_02_projekty_unijne_sesja-180.JPG

Muzeum Ceramiki w Bolesławcu podejmuje szereg działań, które ukazują dziedzictwo kulturowe, ratują zabytki regionu oraz w atrakcyjny sposób popularyzują wiedzę o zbiorach muzeów regionu. Muzealnicy w ramach realizowanych projektów m.in. organizują warsztaty i wystawy tematyczne oraz wdrażają programy edukacyjne. Projekt Muzeum Ceramiki „Przypomnieć zapomniane pomniki historii” realizowany w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Wartość projektu: 139.874 zł, wkład własny: 13.987 zł. Termin realizacji 2016-2017. Partner - Hradek nad Nisou. Zadaniem projektu było wspólne opracowanie i wdrożenie przez obu partnerów programu rewitalizacji zabytków ruchomych: pomników, rzeźb zewnętrznych, małej architektury, kapliczek, epitafiów i nagrobków. Po stronie polskiej zakres działań obejmował: konserwację części rzeźb w lapidarium przy budynku Muzeum Ceramiki przy ul. Mickiewicza w Bolesławcu, wydanie broszury popularyzującej zespół rzeźb w lapidarium oraz organizację minikonrefencji.

 

-„Współpraca muzeów na rzecz rozwoju edukacji muzealnej na pograniczu polsko-czeskim” w ramach Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Realizator  Muzeum Ceramiki. Wartość projektu:  800.000 zł, wkład własny: 120.000 zł. Termin realizacji 2017-2019. Partner - Karkonoskie Muzeum we Vrchlabi. Celem projektu jest rozwijanie edukacji muzealnej w regione wspólnie z partnerem czeskim. W zakres działań po stronie polskiej wchodzi: zakup multimediów do wystawy stałej Działu Historii Miasta, przygotowanie oprogramowania do multimediów, stworzenie nowej strony internetowej muzeum, stworzenie aplikacji na smartfony do oprowadzania po muzeum (audioprzewodnik), wspólne przygotowanie wystaw z programami edukacyjnymi.

-„Hradek n/N. i Bolesławiec na szlaku dawnych rzemiosł”  ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Realizator Muzeum Ceramiki. Wartość projektu:  146.913 zł, wkład własny:    14.691 zł. Termin realizacji 2017-2018. Partner Hradek nad Nisou. Celem projektu jest włączenie Hradka n. Nisou do transgranicznego szlaku tradycji rzemieślniczych „VIA FABRILIS” i przeprowadzenie po obu stronach granicy działań popularyzujących zagadnienia związane z tym tematem. Po polskiej stronie będzie to udostępnienie zwiedzającym wystawy tematycznej poświęconej tradycjom kamieniarskim regionu w oparciu o poddane konserwacji rzeźby muzealnego lapidarium oraz wydanie mapek ze zmodernizowaną wersją szlaku. Po stronie czeskiej w wyremontowanym obiekcie centrum dawnych rzemiosł zaprezentowana zostanie wystawa bolesławieckiej ceramiki. U obu partnerów realizowane będą też warsztaty dotyczące dawnych rzemiosł.

-„Brama do świata zbiorów” (rekomendowany przez Komitet Monitorujący  do dofinansowania, w oczekiwaniu na podpisanie umowy), w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Realizator Muzeum Ceramiki. Wartość projektu:  538.000 zł, wkład własny:        80.700 zł. Termin realizacji 2018-2020. Partner Muzeum Českého ráje v Turnově. Celem projektu będzie realizacja transgranicznej współpracy w zakresie digitalizacji zbiorów muzealnych oraz wymiany informacji o sposobach ich konserwacji, a także upowszechniania wiedzy o zbiorach muzeów regionu na specjalnie stworzonym portalu, w publikacjach i wystawach. Po stronie polskiej będzie zorganizowana i wyposażona pracownia do digitalizacji eksponatów w 3D, uruchomiony międzynarodowy portal informacyjny o zbiorach muzeów, wydawane publikacje i organizowane wystawy.
-„Nauka jako przygoda” (po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej, w oczekiwaniu na rekomendację Komitetu Monitorującego) w ramach programu Interreg V-A Polska-Saksonia 2014-2020. Realizator Muzeum Ceramiki. Wartość projektu:   711.800 zł, wkład własny: 106.770 zł. Termin realizacji 2018-2021. Partnerzy: Museum der Westlausitz Kamenz i Muzeum Łużyckie w Zgorzelcu. Cele projektu to opracowanie i wdrożenie interdyscyplinarnych transgranicznych programów edukacyjnych z zakresu nauk przyrodniczych, technicznych i ścisłych przez muzea polskie i niemieckie przy wykorzystaniu ich ekspozycji i zbiorów, a także polepszenie współpracy transgranicznej między instytucjami edukacyjnymi a instytucjami kulturalnymi. Programy wypracowane przez Muzeum Ceramiki skoncentrowane będą na popularyzacji nauk przyrodniczych poprzez eksponaty muzealne oraz szerzenie wiedzy o dawnych technologiach ceramiki i metalu przez pryzmat badań archeologicznych. Działania edukacyjne kierowane będą do wszystkich grup wiekowych dzieci i młodzieży w regionie, a także osób starszych, dla których ważne jest zdobywanie wiedzy. Prócz zajęć edukacyjno-warsztatowych, wspartych materiałami edukacyjnymi, w ramach projektu zostaną zmodernizowane pod kątem zwiększenia roli dydaktycznej i interaktywności ekspozycje „Archeologia regionu bolesławieckiego” i „W dawnej aptece” w Dziale Historii Miasta.
-„Skarby przeszłości dostępne dla każdego” (planowany termin złożenia wniosku I kwartał 2018) w ramach programu Interreg V-A Polska-Saksonia 2014-2020. Realizator Muzeum Ceramiki. Wartość projektu:  139.000 zł, wkład własny: 20.850 zł. Termin realizacji       2018-2019. Partner  Schlesisch-Oberlausitzer Museumsverbund GgmbH. Celem projektu będzie upowszechnienie po obu stronach granicy wiedzy o ofercie wystawienniczej i zbiorach bolesławieckiego muzeum przy pomocy nowoczesnych technik medialnych (filmów edukacyjnych z prezentacjami zbiorów w 3D).
-„Ceramics: Documenting and disposing, educating and encouraging, experiencing and exploiting („CerDee”)” w ramach programu Interreg V-B Europa Środkowa 2014-2020. Realizator Muzeum Ceramiki. Wartość projektu:  400.000 zł, wkład własny: 60.000 zł. Termin realizacji 2018-2021. Partnerzy: Staatliches Museum für Porzellan Porzellanikon w Selb, Museum of Ceramic Faenza, Muzeum Narodowe Słowenii w Ljubljanie, Bayern Design Muenchen, New Design University w St. Pölten, Muzeum Porcelany w Miśni, Krajský úřad Karlove Vary, Stowarzyszenie Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej. Celem projektu jest wdrożenie wspólnych technik międzynarodowej promocji ceramiki dawnej i współczesnej jako produktu turystycznego. Będzie się to odbywać m.in. poprzez udostępnienie zdigitalizowanych materiałów badawczych, archiwalnych i naukowych, dotyczących ceramiki, organizację „laboratoriów ceramiki” – pracowni dla turystów, chcących w sposób praktyczny poznać tajniki tej dziedziny, realizację działań o charakterze edukacyjnym, wdrażanie działań, mających na celu popularyzację ceramiki jako produktu turystycznego, także wydawanie publikacji i promocję o zasięgu europejskim.
-„Z bolesławieckiej gliny” w ramach: Program opieki nad Polonią i Polakami za granicą, prowadzony przez Senat RP. Realizator Muzeum Ceramiki. Wartość projektu:  83.400 zł, wkład własny: 16.680 zł. Termin realizacji rok 2018. Partnerzy:     Stowarzyszenie Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Włosko-Polskie Stowarzyszenie Miasta i Prowincji Salerno, Związek Polaków w Mediolanie. Celem projektu jest przygotowanie i realizacja wystawy prezentującej najnowsze wzornictwo bolesławieckiej ceramiki w Mediolanie z jednoczesnym przeprowadzeniem warsztatów modelowania w glinie oraz projektowania designu w oparciu o tradycyjne polskie dekoracje i ornamenty.
-„EUROPEAN PLATFORM IN THE CREATIVE SECTOR OF CERAMICS CLAYNET-2020 / Platforma europejska w twórczym sektorze ceramiki” w ramach programu Kreatywna Europa. Realizator   Muzeum Ceramiki. Wartość projektu:  600.000 zł, wkład własny: 120.000 zł. Termin realizacji 2018-2020. Partnerzy: Italian Association of Cities of Ceramics - AiCC (Italy - area MED), French Association of Cities of Ceramics - AfCC (France - area MED), Spanish Association of Cities of Ceramics - AeCC (Spain - area MED), Rumenian Association of Cities of Ceramics - ArCC (Romania - area Central EU), City of Hoehr-Grenzhausen (Germany - area Central EU) + AgCC, City of Boleslawiec (Poland - area Central EU) + AplCC, City of Kunstat (Czech Republic - area Central EU) + AczCC, City of Caldas de la Reinha and City of Mafra (Portugal - area MED) + AptCC, City of Gmunden (Austria - area Central EU) Bornholm Art Museum/Royal Danish Academy/Bornholm Design School (Denmark, - area Baltic), Daugavpils Clay Art Centre (Latvia - area Baltic), City of Lindkoping (Sweden - area Baltic), Arctic Ceramic Centre of Povio (Finland - area Baltic). Celem projektu jest stworzenie platformy międzynarodowej współpracy organizacji i podmiotów związanych z różnymi aspektami ceramiki jako narzędzia służącego wymianie informacji i doświadczeń, rozwojowi międzynarodowej kooperacji branżowej, promocji twórców, wydarzeń i projektów branżowych na arenie międzynarodowej. Realizowany on będzie poprzez organizację konferencji, warsztatów dla szerokiego grona odbiorców, międzynarodowych sympozjów, festiwali, plenerów, wystaw, ale także wydawanie publikacji i promocję o zasięgu europejskim.