c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2018_02_piotra_pawla-111.JPG

W Bolesławcu będzie mogła osiedlić się rodzina w ramach repatriacji. Radni uchwalili, iż Gmina Miejska Bolesławiec zobowiązuje się do zapewnienia warunków do osiedlenia się jednej rodziny (nie określając jej imiennie) w ramach repatriacji. Repatrianci mogą liczyć w Bolesławcu na wyposażone mieszkanie przy ul. Piotra i Pawła 1, na warunkach umowy najmu zawartej na czas niekreślony, ze zwolnieniem z zapłaty czynszu przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy najmu, z wyłączeniem kosztów eksploatacyjnych. Mieszkanie położone jest w centrum miasta,  na pierwszym piętrze i składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju (razem 57,56 m2 ). Wyposażone jest w instalację wodno - kanalizacyjną, gazową, elektryczną.
Rodzina może liczyć również na pomoc w uzyskaniu zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych i administracyjnych, związanych z osiedleniem się na terenie Bolesławca. Pomoc dotyczy także pokrycia kosztów tłumaczenia i innych kosztów związanych z uzyskaniem polskich dokumentów, rejestracji w urzędzie pracy, uprawnień rentowych i emerytalnych, itp.

 

Ustawa o repatriacji mówi, iż repatriantem  jest osoba, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wydanej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. Wiza taka może być wydana osobie pochodzenia polskiego i przed dniem wejścia w życie ustawy zamieszkiwała na terenie obecnych Republik Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Kirgiskiej, Tadżykistanu, Uzbekistanu oraz Gruzji, Turkmenistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej. Wiza ta może być również wydana małżonkowi i zstępnym do czwartego stopnia ww. osoby oraz ich małżonkom. Osoby te nabywają obywatelstwo polskie z mocy prawa z dniem przekroczenia granicy RP. Jednym z warunków otrzymania tej wizy jest potwierdzenie posiadania warunków do osiedlenia. Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest m.in. uchwała rady gminy zawierająca zobowiązanie do zapewnienia warunków do osiedlenia przez okres nie krótszy niż 2 lata. Natomiast gminie, której rada gminy podjęła uchwałę, w której zobowiązała się do zapewnienia lokalu mieszkalnego nieokreślonemu imiennie kandydatowi na repatrianta i do zawarcia na czas nieokreślony umowy nadającemu tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, udziela się dotacji z budżetu państwa. -Dotacja z budżetu państwa na zadania własne gminy do kwoty 200.530,- czyli do wysokości kwoty stanowiącej równowartość iloczynu 55 m 2 powierzchni użytkowej lokalu i wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m 2 na terenie danego powiatu ogłaszanego przez wojewodę, obowiązującego w dniu złożenia wniosku przez gminę do wojewody. W przypadku miasta Bolesławca koszt odtworzenia 1m 2 wynosi 3646 zł na podstawie Obwieszczenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych. Dotacja zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów remontu, adaptacji (w tym w ogrzewanie gazowe), podstawowe meble, sprzęt AGD i inne niezbędne do zamieszkania wyposażenie.