c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2019_04_obraz-realny.jpg

Na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu trwają prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) w miejscowości Bolesławiec".

 

W ramach zadania przeprowadzona została inwentaryzacja przyrodnicza, na podstawie której przygotowywane są materiały do uzyskania decyzji środowiskowej (DŚU) – planowany termin pozyskania DŚU to III kwartał 2019 r. Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z określeniem warunków geologiczno - inżynierskich oraz hydrogeologicznych. Po uzyskaniu decyzji zezwalającej na wykonywanie robót geologicznych, przeprowadzone będą odwierty geologiczno - inżynierskie, które umożliwiają wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej oraz hydrogeologicznej. Odwierty planuje się wykonać w II kwartale 2019 r.

Wykonawcą dokumentacji jest Biuro Projektów TRASA Sp. z o.o. z Poznania.
Umowna wartość dokumentacji wynosi 760 140 zł. Okres trwania umowy na dokumentację od 3.08.2018 do 31.12.2021 wraz z nadzorem autorskim podczas realizacji robót.


W ramach inwestycji "Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową istniejącego i budową nowego mostu przez rzekę Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 94 (poprzednio nr 4) w miejscowości Bolesławiec", planuje się budowę nowego mostu przez rzekę Bóbr (na północ od istniejącego mostu) oraz przebudowę istniejącego mostu. W wyniku czego powstaną równolegle dwa bliźniacze obiekty mostowe, na każdym wykonana zostanie dwupasowa jezdnia oraz chodnik i ścieżka rowerowa zapewniające dobre skomunikowanie obu brzegów rzeki nie tylko dla pojazdów samochodowych, ale także dla ruchu pieszego i rowerowego. Na obu końcach przeprawy mostowej zakłada się wykonanie skrzyżowań z wyspą centralną (tzw. rond turbinowych) o wymiarach zapewniających płynność ruchu oraz pełną swobodę wyboru kierunku ruchu. Przy skrzyżowaniu zachodnim powstaną zatoki autobusowe pozwalające na bezpieczne korzystanie z komunikacji zbiorowej przy jednoczesnym usprawnieniu jej funkcjonowania.