c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2016_03_Boleslawiec-17.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 23 marca 2016 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 odbędzie się XIX sesja Rady Miasta Bolesławiec

 

Porządek obrad XIX sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XIX sesji.
3. Przyjęcie protokołu XVIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24 lutego 2016 r.
4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XVIII sesji Rady Miasta Bolesławiec, odbytej w dniu 24 lutego 2016 r.
5. Informacje:
5.1. Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
5.2. Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2015 rok:
a) Komendanta Powiatowego Policji,
b) Prokuratora Rejonowego,
c) Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
d) Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie badań nad podmiotami
z terenu miasta, które nie mogą być kontrolowane przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
e) Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu „Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny”.
9. Przerwa – wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Miasta.
10. Projekty uchwał Rady Miasta:
10.1. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. St. Starzyńskiego w Bolesławcu,
10.2. w sprawie zmiany uchwały nr XV/190/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego
w rejonie ulic: Widok – Ptasia – Storczyków w Bolesławcu,
10.3. o zmianie uchwały nr XVIII/232/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul.
T. Kościuszki w Bolesławcu,
10.4. w sprawie nieuwzględnienia wezwania Pani Marty Surdyki z dnia 4 marca
2016 r. do usunięcia naruszenia prawa i dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
10.5. o zmianie uchwały nr XLVII/396/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowalne przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmienionej uchwałą nr LXI/499/10 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 października 2010 r.,
10.6. w sprawie zmiany uchwały nr XV/109/99 Rady Miejskiej w Bolesławcu
z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych,
10.7. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. Granicznej w Bolesławcu,
10.8. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Bolesławiec (ul. Wrzosowa),
10.9. w sprawie nadania nazw ulic na terenie miasta Bolesławiec (ul. Jagodowa),
10.10. w sprawie aktualizacji przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec”,
10.11. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych
w północno-zachodniej części Województwa Dolnośląskiego”,
10.12. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2016-2025,
10.13. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Bolesławcu,
10.14. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
10.15. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.,
10.16. w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” Hufcowi ZHP im. Szarych Szeregów z siedzibą w Bolesławcu.
11. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
12. Sprawy organizacyjne:
12.1. Informacje bieżące dla Rady Miasta.
Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.