c_200_140_16777215_0_0_images_ikony_sesja.jpgPrzewodniczący Rady Miasta Boleslawiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 29 lipca 2020 r. (środa) o godz. 11.00 odbędzie się XX sesja Rady Miasta Bolesławiec,  w zdalnym trybie obradowania.

 

Porządek obrad XX sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XX sesji.
 3. Przyjęcie protokołu XIX sesji Rady Miasta odbytej w dniu 20 maja 2020 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XVII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 26 lutego 2020 r., na XVIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 15 kwietnia 2020 r. oraz na XIX sesji Rady Miasta odbytej w dniu 20 maja 2020 r.
 5. Informacje:

5.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,

5.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.

 1. Raport o stanie miasta Bolesławiec:
  • Raport o stanie miasta Bolesławiec.
  • Wystąpienie Prezydenta Miasta.
  • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta wotum zaufania.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2019 i sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Bolesławiec:
  • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
   o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec sprawozdaniu
   z wykonania budżetu miasta za 2019 r.
  • Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie sprawozdania finansowego za 2019 r., sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego, będącej załącznikiem do uchwały
   nr III/1/2020 Komisji Rewizyjnej z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2019 rok.
  • Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2019 rok.
  • Stanowiska Klubów Radnych.
  • Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2019 rok.
  • Projekt uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 3. Projekty uchwał Rady Miasta:

8.1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Gen. J. Bema w Bolesławcu,

8.2. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego we wschodniej części miasta wzdłuż ulicy
B. Kosiby w Bolesławcu,

8.3. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w północnej części miasta ograniczonego
od wschodu ulicą T. Kościuszki, od zachodu i północy granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec,

8.4. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejskiego Planu Adaptacji
do zmian klimatu dla Miasta Bolesławiec,

8.5. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Partnerstwa powołanego
do realizacji projektu pn.: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej
i południowej części województwa dolnośląskiego”,

8.6. w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliw w gminie na rok szkolny 2020/2021,

8.7. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/397/2014 z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie ustalenia opłat za pobyt i  wyżywienie dziecka oraz określenie warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat w oddziałach żłobkowych
w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 im. Jana Brzechwy w Bolesławcu,

8.8. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu,

8.9. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu („Przebudowa skrzyżowania DW 297 z drogą powiatową – ul. Jeleniogórska
w Bolesławcu polegająca na uciągleniu ścieżki rowerowej”),

8.10. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu („Remont mostu przy ul. Mostowej w Bolesławcu”),

8.11. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Ekonomicznej.

 1. Informacje i sprawozdania:

9.1. Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu,

9.2. Prokuratora Rejonowego w Bolesławcu,

9.3. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bolesławcu,

9.4. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Bolesławcu,

9.5. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Bolesławcu,

9.6. Sprawozdanie z realizacji zadań „Programu Wspierania Rodziny w Gminie Miejskiej Bolesławiec na lata 2018-2020”,

9.7. Sprawozdanie z realizacji programu Bolesławiecka Karta Mieszkańca,

9.8. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

9.9. Informacja na temat działań wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

9.10. Sprawozdania z działalności jednostek pomocy społecznej,

9.11. Przygotowanie szkół do przerwy letniej (wypoczynek dzieci i młodzieży, inwestycje i remonty w szkołach).

9.12. Sprawozdanie z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.

9.13. Informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska naturalnego.

 1. Sprawy organizacyjne:

10.1.   Informacje bieżące dla Rady Miasta.

 1. Zamknięcie sesji