c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_07_piotr_roman-333.jpg

29 lipca 2020 r. Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwałę w sprawie udzielenia prezydentowi Piotrowi Romanowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. Radni podjęli uchwałę po uprzednim zapoznaniu się z przedłożonym  „Raportem o stanie miasta Bolesławiec” za 2020 i debacie w tym temacie.

 

Warto przypomnieć, że „Raport o stanie miasta Bolesławiec” jest źródłem wiedzy o działalności samorządu miejskiego, o Bolesławcu oraz zmianach zachodzących w obszarach aktywności mieszkańców. Raport został  opracowywany na podstawie materiałów z wydziałów Urzędu Miasta Bolesławiec, miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek, w których udziały ma Gmina Miejska Bolesławiec. Raport zawiera roczne dane z poszczególnych dziedzin funkcjonowania miasta, odzwierciedlając tym samym działalność samorządu oraz rozwój Bolesławca.

Absolutorium poprzedziło również udzielenie wotum zaufania prezydentowi Bolesławca oraz sprawozdania, opinie i stanowiska klubów radnych: 1) sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok i sprawozdanie finansowe, 2) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta za 2019 r. oraz informacja o stanie mienia komunalnego, 3) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta, 4) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2019 rok, 5) stanowiska klubów radnych.

 Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez prezydenta sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r. Opinia Komisji Rewizyjnej jest również pozytywna.

Absolutoriom dla prezydenta poprzedziło podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2019 rok.

Link do filmu Związku Miast Polskich:  TUTAJ

Link do prezentacji Budżet 2015-2019: TUTAJ

 Link do prezentacji Raport o stanie Miasta : TUTAJ