c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_07_bazylika-333.jpg

Radni podjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Bolesławiec.

Uzasadnieniem do uchwały jest fakt, iż dynamicznie zmieniający się klimat, a w szczególności wzrost temperatury oraz częstotliwość i nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych (nawalne deszcze, powodzie, podtopienia, fale upałów, susze, huragany itp.) stanowi zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju wielu krajów na świecie, w tym także dla Polski. Konieczne jest zatem podjęcie działań na rzecz dostosowania się (adaptacji) do prognozowanych skutków zmian klimatu.

Celem opracowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Bolesławiec jest stworzenie podstaw do podejmowania przez władze miasta decyzji strategicznych i inwestycyjnych, które uwzględniałyby zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. Jego realizacja przyczyni się do zaplanowania adekwatnych do potrzeb działań przystosowawczych, a następnie do stopniowego ich wdrożenia w obszarach i dziedzinach najbardziej wrażliwych, co pozwoli również na poprawę bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców. Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu ma służyć również pozyskaniu środków zewnętrznych na rozwiązywanie najważniejszych problemów miasta wynikających ze zmian klimatu. Opracowany dokument będzie uwzględniał istniejące już dokumenty strategiczne służące szeroko rozumianej polityce miejskiej.