c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_08_jaroslaw_kowalski-333.jpg

31 sierpnia 2020 roku przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec Jarosław Kowalski przekazał komisarzowi wyborczemu pisemne zrzeczenie się mandatu radnego.

 

(W przypadku stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego wybranego w okręgu wyborczym w gminie liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców komisarz wyborczy postanawia o wstąpieniu na jego miejsce kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.) 

Jarosław Kowalski  zasiadał w Radzie Miasta Bolesławiec IV, V, VI, VII oraz aktualnej - VIII kadencji. Od 2014 roku pełnił funkcję przewodniczącego Rady Miasta Bolesławiec. Zrzeczenie się mandatu przez Jarosława Kowalskiego ma związek z objęciem stanowiska prezesa Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bolesławcu. Zmiany w ZEC wiążą się z upływem pięcioletniej kadencji dotychczasowego prezesa Rafała Koronkiewicza. W dniu 31 sierpnia Rada Nadzorcza ZEC Sp. z o.o. powołała Jarosława Kowalskiego na prezesa zarządu z dniem 1 września 2020 r.  Kadencja Zarządu ZEC trwa pięć kolejnych lat.

Jarosław Kowalski - mgr zarządzania przedsiębiorstwem, inżynier budownictwa. Absolwent MBA in Community Management Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  KSB UEK. Ukończył Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Wrocławski (studia podyplomowe - Prawo Gospodarcze i Handlowe), AGH w Krakowie (studia podyplomowe - Instrumenty i Techniki Zarządzania Środowiskiem), Technikum Ceramiczne w Krotoszynie. Dotychczas pracował na stanowisku dyrektora ds. rozwoju i eksploatacji w MZGK w Bolesławcu.

Dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, umiejętności: Kurs i Egzamin Państwowy do Rad Nadzorczych JSSP, MSP-Warszawa 2003; Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg Norm ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004, ISO 18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007; kierownik unijnych Projektów RPO WD 2007-2013, RPO WD 2014-2020; członek Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Bóbr” w Bolesławcu od 2010r.; członek Społecznej Rady Nadzorczej Powiatowego Szpitala w Bolesławcu od 2014r.; członek Zgromadzenia Gmin „Kwisa” od 2014r.; wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Zakładu Oczyszczania Miast we Lwówku Śląskim Spółka z o.o.  2013-2016; przewodniczący Rady Nadzorczej MegaSerwis Sp. z o.o. w Bogatyni, Spółka PGE Polskiej Grupy Energetycznej  S.A.  2016-2018; Przewodniczący Rady Nadzorczej Koleje Dolnośląskie S.A. w Legnicy, od 2018r. 

Podziękowanie  Jarosława Kowalskiego

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za zaufanie, którym byłem obdarzany podczas wyborów na kolejne kadencje do Rady Miasta Bolesławiec. Miałem zaszczyt i przyjemność pracować od 2002 roku na rzecz naszego miasta i bolesławian, ze szczególną troską zajmować się sprawami ludzi starszych, niepełnosprawnych, potrzebującym pomocy społecznej oraz angażować się w sprawy dotyczące rozwoju Bolesławca.

Jestem dumny, że miałem możliwość przewodniczyć  Radzie Miasta, której celem jest pełnienie służebnej roli w stosunku do mieszkańców i ich problemów, a jednocześnie w sposób merytoryczny i zgodnie z prawem tworzyć prawo miejscowe. Dziękuję radnym, pracownikom Urzędu Miasta, serdeczne podziękowania kieruję do pracowników Biura Rady za profesjonalne przygotowanie materiałów na sesje i komisje Rady Miasta.

Szczególne podziękowania kieruję do prezydenta Bolesławca Pana Piotra Romana za bardzo dobrą i merytoryczną współpracę, u podstaw której zawsze leżało dobro mieszkańców i rozwój naszego miasta, naszej wspólnoty.

Jeszcze raz dziękuję za zaufanie i współpracę, deklaruję równocześnie dalszą intensywną pracę na rzecz społeczności lokalnej w ZEC w Bolesławcu.

Z poważaniem

Jarosław Kowalski