c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_10_SEGREGACJA_2020.jpg

Na najbliższej sesji Rady Miasta Bolesławiec radni dokonają wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia jej stawek na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec.

Radni otrzymają dwa projekty uchwał w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia jej stawek na terenie Bolesławca.

Jedna metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,  stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawkę w wysokości 30,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W projekcie mowa jest również o podwyższonej stawce w wysokości 60,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Projekt zakłada również zwolnienie się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych tj. w wysokości  1,00 zł na każdego mieszkańca.

Druga metoda zawiera zróżnicowaną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, w zależności od liczby mieszkańców:

1) 1 osoba - 36,00 zł,

2) 2 osoby - 36,00 zł za każdego mieszkańca,

3) 3 osoby - 33,00 zł za każdego mieszkańca,

4) 4 osoby - 29,00 zł za każdego mieszkańca,

5) 5 osób - 27,00 zł za każdego mieszkańca,

6) 6 osób lub więcej - 24,00 zł za każdego mieszkańca.

Podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przewiduje się w przypadku, jeżeli właściciel nieruchomości, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny dla nieruchomości: 1 osoba – 72 zł, 2 osoby - 72,00 zł za każdego mieszkańca, 3 osoby - 66,00 zł za każdego mieszkańca, 4 osoby - 58,00 zł za każdego mieszkańca, 5 osób - 54,00 zł za każdego mieszkańca, 6 osób lub więcej - 48,00 zł za każdego mieszkańca. Projekt zakłada również zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych tj. w wysokości  1,00 zł na każdego mieszkańca.

Uzasadnieniem do podjęcia uchwały jest fakt, iż ustawodawca w art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) jednoznacznie wskazał, że środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z treści art. 6r. ust. 2 ww. ustawy wynika, że z pobranych opłat, gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat gmina pokrywa również koszty: wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania,` przyjmowania odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów

W Bolesławcu w latach 2013-2018 dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w całości pokrywały wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W 2019 r. poniesione wydatki przekroczyły uzyskane dochody o kwotę 2 172 250,01 zł. W związku z powyższym, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami wystąpiła konieczność ponownego skalkulowania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Doprowadzenie do zbilansowania opłaty oraz kosztów funkcjonowania systemu wymaga  urealnienia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proponowane stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zbliżone do opłat w innych miastach.