c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_09_wrzesien_2020-339.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu  28 października 2020 r. (środa) o godz. 11.00

odbędzie się XXIII sesja Rady Miasta Bolesławiec, – w zdalnym trybie obradowania.  (Link do transmisji: https://youtu.be/sGpAASxdMeA

 

Porządek obrad XXIII sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXIII sesji.
 3. Przyjęcie protokołu XXII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 14 października
  2020 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 14 października 2020 r.
 5. Informacje:
  • Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,
  • Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
   w okresie międzysesyjnym.
 6. Projekty uchwał Rady Miasta:
  • w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec,
  • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
   i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  • w sprawie ustalenia górnych opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości  ciekłych z nieruchomości na terenie miasta Bolesławiec,
  • w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
  • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia jej stawek na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec,
  • w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu,
  • o uchyleniu uchwały nr XX/231/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
   29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu,
  • w sprawie zmiany uchwały nr XIX/210/2020 Rady Miasta Bolesławiec
   z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu,
  • w sprawie zmiany uchwały nr XIX/209/2020 Rady Miasta Bolesławiec
   z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
  • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.
 7. Sprawy organizacyjne:
  • Informacje bieżące dla Rady Miasta.
 8. Zamknięcie sesji.