Info1Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2020 r. poz. 1057) Prezydent Miasta zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji:
Projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2021";


Konsultacie przeprowadzone będą w trybie pisemnego wyrażenia opinii w powyższych kwestiach.
Opinie przyjmowane będą na załączonym do ogłoszenia druku formularza.
Forma i termin składania formularza opisane są na druku.
Projekt uchwały wraz z drukiem formularza są załącznikami do niniejszego ogłoszenia.

Pełna treść ogłoszenia: TUTAJ

Projekt uchwały: TUTAJ

Formularz konsultacji: TUTAJ