c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_11_azbest-111.jpg

W wyniku naboru wniosków w ramach Programu dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przedsięwzięć związanych z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na rok 2020, Miasto Bolesławiec otrzymało dotację na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Bolesławiec w 2020 roku”.

 

Zadanie miało na celu likwidację wyrobów zawierających azbest z terenów nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Bolesławiec. Wnioski w tej sprawie składali mieszkańcy, właściciele i użytkownicy nieruchomości zlokalizowanych na terenie Bolesławca,  a także dzierżawcy działek ogrodowych Rodzinnych Ogrodów Działkowych,  którzy wcześniej zostali zinwentaryzowani w bazie azbestowej.

Prace obejmowały: odbiór, demontaż płyt cementowo-azbestowych wraz                                z załadunkiem oraz transportem i ich unieszkodliwianiem na składowisku odpadów niebezpiecznych.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 42 848,14 , w tym koszty kwalifikowalne 27 741,00 zł, z czego otrzymana dotacja, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, przeznaczonych                        na realizację usuwania wyrobów zawierających azbest wyniosła: 19 418,70 zł. Pozostała kwota, w wysokości:  23 429,44 zł, stanowiła wkład własny Gminy Miejskiej Bolesławiec.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia został osiągnięty efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na usunięciu azbestu i wyrobów zawierających azbest w ilości: 39,630 Mg (tony).

och.png            her.jpg