c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_11_vlcsnap-2020-11-19-11h46m58s578.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu  25 listopada 2020 r. (środa) o godz. 10.00

odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta Bolesławiec – w zdalnym trybie obradowania.

 

Porządek obrad XXIV sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXIV sesji.
 3. Przyjęcie protokołu XXIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 października
  2020 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 28 października 2020 r.
 5. Informacje:
  • Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,
  • Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
   w okresie międzysesyjnym.
 6. Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec.
 7. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miasta za 2020 r.
 8. Projekty uchwał Rady Miasta:
  • w sprawie zmiany uchwały nr XIX/205/2020 Rady Miasta Bolesławiec
   z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat,
  • w sprawie połączenia gminnych jednostek organizacyjnych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu i Dziennego Domu "Senior+" w Bolesławcu,
  • w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2021”,
  • w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
  • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 r.,
  • w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie,
  • w  sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bolesławiec Pani Janinie Urszuli Piestrak-Babijczuk,
  • w sprawie apelu do Prezydenta Miasta Bolesławiec dotyczącego zwolnienia z opłat za grób.
 9. Sprawy organizacyjne:
  • Informacje bieżące dla Rady Miasta.
 10. Zamknięcie sesji.

Po zakończeniu XXIV sesji Rady Miasta Bolesławiec odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta (zwołane na podstawie §2 ust. 1, pkt 2 uchwały Nr XIX/214/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Bolesławiec Rady Miasta), którego porządek przedstawia się następująco:

 

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec.
 3. Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 r.

3.1. Przedstawienie projektu budżetu miasta na 2021 r.

3.2. Dyskusja nad projektem budżetu miasta na 2021 r.

3.3. Zaopiniowanie projektu budżetu miasta na 2021 r. przez komisje stałe.

 1. Zakończenie wspólnego posiedzenia komisji stałych.

LINK DO SESJI: https://youtu.be/cdDUQlNGM0g