c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_11_mops-333.jpg

Z dniem 1 stycznia 2021 r. następuje połączenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu i Dziennego Domu "Senior+" w Bolesławcu.

Połączenie polega na włączeniu Dziennego Domu "Senior+" do struktur organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Pracownicy Dziennego Domu "Senior+" stają się pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który przejmie wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze stosunków pracy.

Warto przypomnieć, że w myśl ustawy o pomocy społecznej osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, mogą być przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze lub posiłek, świadczone w ośrodku wsparcia.  Udzielenie wsparcia w formie pobytu w domu dziennego pobytu następuje w drodze decyzji administracyjnej. Za pobyt w domu dziennego pobytu mieszkaniec zobowiązany jest do wnoszenia odpłatności w wysokości ustalonej uchwałą rady gminy. Udzielenie świadczeń w formie uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Udział w zajęciach jest nieodpłatny. Zarówno w domu dziennego pobytu jak i w klubie samopomocy uczestnicy mogą korzystać z posiłku i usług opiekuńczych częściowo odpłatnych.