c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_12_budzet-225.jpg

Zgodnie z uchwałą nr XXIII/270/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r., od 1 stycznia 2021 r. odpady komunalne będą odbierane przez Miasto Bolesławiec wyłącznie od nieruchomości zamieszkanych.

 

Od 1 stycznia 2021 r. odpady w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą wyłącznie od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy (art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach).

Z dotychczasowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, z dniem 1 stycznia 2021 r., zostaną wyłączone nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, np.: szkoły, przedszkola, urzędy, biblioteki, obiekty produkcji, usług i handlu, warsztaty, biura, sklepy, hotele, pensjonaty o, domy letniskowe oraz ogródki działkowe. Właściciele powyższych nieruchomości będą musieli do 1 stycznia 2021 podpisać umowę na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem (z firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec – wykaz firm dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Bolesławcu oraz na stronie internetowej http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=100687

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają w nich odpady komunalne od 1 stycznia 2021 r. zobowiązani będą do pozbywania się odpadów komunalnych we własnym zakresie. Powinni oni, zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zawrzeć umowę na odbiór odpadów z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz
przeznaczoną na działalność gospodarczą właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

 • uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część
  dotyczącą nieruchomości zamieszkałej;
 • indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z jednostką wywozową – na część
  nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza). 

Obowiązki właścicieli nieruchomości pozostających poza systemem gospodarki odpadami

Właściciel nieruchomości niezamieszkanej, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach, poza obowiązkiem zawarcia umowy na odbieranie odpadów, powinien w szczególności (zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bolesławiec):

 • wyznaczyć miejsce gromadzenia odpadów;
 • prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w podziale na frakcje:
 1. a) papier,
 2. b) metale i tworzywa sztuczne,
 3. c) szkło,
 4. d) bioodpady,
 5. h) odpady pozostałe po segregacji.
 • wyposażyć nieruchomość w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów,
 • zlecać  wywóz przedsiębiorcy świadczącemu usługi zbierania odpadów gabarytowych,
 • utrzymywać pojemniki i miejsca gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 

Gromadzenie odpadów

 

Niedopuszczalne jest:

 • mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym) z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej,
 • wrzucanie odpadów komunalnych do koszy ulicznych lub do pojemników innych właścicieli,
 • wrzucania odpadów komunalnych do pojemników ogólnodostępnych znajdujących się w osiedlowych punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta.

Ponadto informujemy, iż gospodarkę odpadami komunalnymi należy prowadzić w oparciu o zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Bolesławiec oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r, poz. 1439 z póź. zm.).

Podstawą obliczania ilości odpadów komunalnych usuwanych z terenu danej nieruchomości
są następujące normy gromadzenia odpadów w zależności od funkcji obiektów:

 • nieruchomości zamieszkałej - co najmniej 55 l na każdego mieszkańca nieruchomości;
 • nieruchomości, na której świadczona jest praca - co najmniej 15 l na każdą osobę świadczącą pracę na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło lub innego tytułu prawnego, oraz dodatkowo w przypadku:
 1. szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków - co najmniej 5 l na każdego ucznia, studenta, dziecko;
 2. lokali lub ogródków gastronomicznych - co najmniej 20 l na każdą osobę korzystającą;
 3. szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów i innych podobnych obiektów - co najmniej 15 l na jedno łóżko;
 4. ogrodów działkowych - co najmniej 5 l na każdą wyodrębnioną działkę;
 5. kin, teatrów, sal widowiskowych - co najmniej 5 l na każde miejsce na widowni;
 6. cmentarzy - co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku;
 7. placów targowych – 1,5 l na metr kwadratowy powierzchni placu targowego;
 8. pozostałych nie wymienionych wyżej nieruchomości - w zależności od potrzeb, jednak nie mniej niż 120 l na każdą nieruchomość.
 • domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno
  wypoczynkowe nie mniej niż 120 l na każdy domek lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjnowypoczynkowe.
 • Właściciele nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i w części
  nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, obliczają potrzebną ilość pojemników, w które muszą wyposażyć nieruchomość, jako sumę pojemności pojemników obliczoną w oparciu o zapisy pkt 1 i w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, wymienionej w pkt 2.

 

Górne stawki za odbieranie odpadów

 

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bolesławiec Nr XXIII/269/2020 z dnia 28 października  2020 r. maksymalne stawki za odbieranie odpadów, jakie mogą być zastosowane przez podmiot odbierający odpady komunalne to:

 • 250,00 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny (segregowane); 
 • 500,00 zł za 1 m3 odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny (niesegregowane);
 • 70 zł za 1 m3 nieczystości ciekłych, opróżnianych ze zbiorników bezodpływowych i transportu tych nieczystości ciekłych.

Brak zawarcia umowy

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. U. z 2020 r, poz. 1439 z póź. zm.).

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy nie zawrze umowy na odbieranie odpadów komunalnych, zaistnieje podstawa do wydania z urzędu decyzji, w której ustala się:

 • obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych;
 • wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek, o których mowa w uchwale Rady Miasta Bolesławiec nr XXIII/269/2020 z dnia 28 października 2020 r.;
 • terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1;
 • sposób i terminy udostępniania pojemników, w celu ich opróżnienia.

Decyzja wydawana jest na okres 1 roku  (tj. przez okres 1 roku odpady komunalne odbierane są od danego właściciela nieruchomości przez podmiot odbierający odpady komunalne wybrany przez Miasto Bolesławiec) i ulega przedłużeniu w drodze decyzji wydawanej z urzędu, na kolejny okres, jeżeli właściciel nieruchomości nie przedstawi, na co najmniej 3 miesiące przed upływem daty jej obowiązywania, umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji.
Decyzji, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności (co oznacza, że jest ona wykonywana nawet w przypadku wniesienia odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego).