c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2020_12_rynek-569.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu  30 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 9.00

 

odbędzie się XXV sesja Rady Miasta Bolesławiec
– w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad XXV sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Ślubowanie radnego Bogdana Biernata i stwierdzenie quorum.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXV sesji.
 4. Przyjęcie protokołu XXIV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 listopada
  2020 r.
 5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXIV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 25 listopada 2020 r.
 6. Informacje:
  • Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,
  • Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
   w okresie międzysesyjnym.
 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec – podjęcie uchwały.
 2. Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2021 r.

8.1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

8.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

8.3. odczytanie opinii komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec,

8.4. odczytanie opinii klubów radnych i radnych niezrzeszonych,

8.5. przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta Bolesławiec wobec odczytanych opinii,

8.6. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

8.7. podjęcie uchwały budżetowej miasta na 2021 r.

 1. Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec.
 2. Projekty uchwał Rady Miasta:
  • w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Bolesławiec,
  • w sprawie zmiany „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bolesławiec”,
  • w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2021-2025,
  • w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat
   w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w miejskich jednostkach oświatowych,
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/157/12 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie utworzenia II Środowiskowego Domu Samopomocy w Bolesławcu oraz nadania mu statutu,
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
   w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gmin: Bolesławiec, Gromadka, Warta Bolesławiecka, Nowogrodziec
   i Osiecznica,
  • w sprawie „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021”,
  • w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020,
  • w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Bolesławiec na 2021 r.,
  • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na 2021 r.,
  • w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec na 2021 r.
 3. Sprawy organizacyjne:
  • Informacje bieżące dla Rady Miasta.

12.Zamknięcie sesji.