c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_01_azbest-111.jpg


Prezydent Miasta Bolesławiec działając na podstawie art. 29, art. 30 i art. 39-42 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  z 2020 r., poz. 283, ze zm.), zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu pn: „Programu usuwania wyrobów azbestowych zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2021 – 2032”.

 

Zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 11 września 2020 r. znak sprawy: WSI.410.2.53.2020.KM,  nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Bolesławiec.

Dokumentacja postępowania, na którą składa się „Program usuwania wyrobów azbestowych zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2021 – 2032” jest wyłożona do wglądu w dniach od 12 stycznia 2021 r. do 1 lutego 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec przy Placu Marsz. J. Piłsudskiego nr 1, 59-700 Bolesławiec w Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich  w godzinach pracy tut. Urzędu, pok. nr 508 (V piętro) oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Bolesławiec: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl zakładka „Tablica ogłoszeń” – „Konsultacje społeczne”.  

Uwagi i wnioski do projektu „Programu usuwania wyrobów azbestowych zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2021 – 2032”, mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec lub Rynek 41, 59-700 Bolesławiec,
  • ustnie do protokołu: Urząd Miasta Bolesławiec, Plac Marsz. J. Piłsudskiego 1, 59-700 Bolesławiec w Wydziale Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich, w godzinach pracy tut. Urzędu, pok. Nr 508 (biurowiec- V piętro),
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2021 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

Obwieszczenie

Program azbest

Formularz do konsultacji społecznych