c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_01_sesja-200.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu  27 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 9.00

odbędzie się XXVI sesja Rady Miasta Bolesławiec – w zdalnym trybie obradowania. Oglądaj NA ŻYWO

 

Porządek obrad XXVI sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXVI sesji.
 3. Przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Miasta odbytej w dniu 30 grudnia
  2020 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych w 2020 r.
 5. Informacje:
  • Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym,
  • Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
   w okresie międzysesyjnym.
 6. Stan realizacji projektów dofinansowanych ze środków pomocowych.
 7. Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec.
 8. Projekty uchwał Rady Miasta:
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w rejonie ulic: M. Kutuzowa – 1 Maja w Bolesławcu,
  • w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
  • w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
  • w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bolesławiec na lata 2021-2024 z uwzględnieniem lat 2025-2028,
  • w sprawie powołania Rady Muzeum działającej przy Muzeum Ceramiki
   w Bolesławcu,
  • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
  • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.
 9. Sprawy organizacyjne:
  • Informacje bieżące dla Rady Miasta.

10.Zamknięcie sesji