c_200_140_16777215_0_0_images_ikony_goloszenie.jpg

Ogłoszenie wyników konsultacji

Prezydent Miasta Bolesławiec ogłasza wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych do projektu uchwały w sprawie „Programu usuwania wyrobów azbestowych zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2021 – 2032”.

Zakończono konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje były przeprowadzone w trybie pisemnego wyrażenia opinii w powyższych kwestiach. Opinie przyjmowane były na załączonym do ogłoszenia formularzu. Celem zaproszenia organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach było poznanie opinii w przedmiotowych sprawach.

W terminie ustawowym, nie zgłoszono wniosków oraz uwag do zaproponowanego projektu uchwały.

Ogloszenie