c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_02_ratusz_2021-333.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu  24 lutego 2021 r. (środa) o godz. 9.00 odbędzie się XXVII sesja Rady Miasta Bolesławiec - NA ŻYWO
– w zdalnym trybie obradowania.

 

Porządek obrad XXVII sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXVII sesji.
 3. Przyjęcie protokołu XXVI sesji Rady Miasta odbytej w dniu
  27 stycznia 2021 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXVI sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27 stycznia 2021 r.
 5. Informacje:
  • Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
   w okresie międzysesyjnym,
  • Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny.
 8. Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec.
 9. Projekty uchwał Rady Miasta:
  • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w kwartale ulic: Ptasia – Stokrotek – Skowronkowa w Bolesławcu,
  • w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych nr 3 i nr 5, położonych
   w klatce Nr 52 oraz lokalu mieszkalnego nr 3, położonego
   w klatce Nr 54 budynku przy ul. Dolne Młyny Nr 52, 54
   w Bolesławcu,
  • w sprawie zmiany uchwały nr XXV/292/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2021 – 2025,
  • w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2021 - 2032",
  • w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2021 r.,
  • w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025,
  • w sprawie zwolnienia z należnej za rok 2021 opłaty za korzystanie na terenie Miasta Bolesławiec z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży,
  • sprawie zmiany uchwały nr XXIII/272/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec,
  • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.
  • w sprawie apelu do Prezesa Rady Ministrów i do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dotyczącego konieczności zmiany zaproponowanego budżetu unijnego dla Dolnego Śląska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021 – 2027,
  • w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Bolesławiec,
  • w sprawie zmiany uchwały nr I/18/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej
   i Budownictwa oraz zakresu jej działania,
  • w sprawie zmiany uchwały nr I/6/2018 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec.
 10. Sprawy organizacyjne:
  • Informacje bieżące dla Rady Miasta.

11.Zamknięcie sesji.