c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_01_azbest-111.jpg

Rada Miasta Bolesławiec przyjęła "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec na lata 2021 - 2032".

Program zawiera podstawowe informacje dotyczące właściwości azbestu, oddziaływania na ludzi i środowisko, a także ilości zewidencjonowanych na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec. Opracowanie nawiązuje do „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032” przyjętego uchwałą nr 39/2010 Rady Ministrów RP z dnia 15 marca 2010 r., którego celem jest: usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest; minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych powodowanych kontaktem z włóknami azbestu; likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

W Bolesławcu w latach 2017 – 2020 złożono 202 wnioski o przyznanie dofinansowania, na łączna kwotę 176 956 zł w wyniku czego usunięto 293,262 Mg odpadów zawierających azbest. Łącznie w latach 2013-2020 z terenu Gminy Miejskiej Bolesławiec usunięto i zutylizowano 378,422 Mg odpadów zawierających azbest na kwotę 215 922,86 złotych.