c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_02_20200526_203813.jpg

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2021 r. został przyjęty przez radnych.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt, w szczególności do psów i kotów (w tym wolno żyjących) oraz zwierząt gospodarskich, przebywających na terenie Bolesławca. Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt, na rzecz miasta Bolesławca – realizuje Schronisko Związku Gmin „KWISA” dla Bezdomnych Małych Zwierząt, Przylasek 18, 59-816 Platerówka.

Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Bolesławca powierzane jest stowarzyszeniom, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. W 2021 r. w ramach otwartego konkursu ofert, realizacją zadania publicznego „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt (w szczególności kotów) na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec”, zajmować się będzie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu. Opiekę nad wolno żyjącymi kotami obejmować będzie m.in.: 1) dokarmianie, 2) ograniczanie populacji poprzez sterylizację i kastrację, 3) w razie potrzeby leczenie, 4) prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, realizuje miasto Bolesławiec, poprzez zawarcie umowy z lecznicą dla zwierząt w zakresie opieki weterynaryjnej. W 2021 r. opiekę w przypadku zdarzeń drogowych, zapewnia lecznica: Przychodnia Weterynaryjna „ALWET” Monika Janiec z siedzibą: ul. Młyńska 36, 59-730 Nowogrodziec. Cały Program dostępny jest  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec