Info1.png

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty na realizację zadania publicznego pn.: „Afrodyty z Amazonek 2021” na podstawie art.19a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1057) zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec, w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: organizacje pozarządowe oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec.

Do dnia 23.06.2021 r. nie wpłynęła żadna uwaga do złożonej oferty.

II Zastępca Prezydenta Miasta

/-/ Renata Szewczyk