c_200_140_16777215_0_0_images_bol.jpg30 czerwca odbyła się XXXI sesja Rady Miasta Bolesławiec. Rada podjęła decyzję w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 7, położonego w budynku przy al. Tysiąclecia Nr 32C w Bolesławcu. Ulice Jagiellonów i Żołnierzy Wyklętych zostały zaliczone do kategorii dróg gminnych.

 

Rada Miasta nie uchwaliła projektów uchwał klubu Impuls Miasta  i klubu PiS. Oba projekty uchwał klubów dotyczyły uchylenia uchwały nr XIX/205/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania oraz sposobu pobierania tych opłat.

Radni podjęli uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego oraz określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022,

Rada Miasta wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego
w zakresie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającej na świadczeniu przez Środowiskowe Domy Samopomocy w Bolesławcu usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Bolesławiec, Gminy Gromadka i Gminy Warta Bolesławiecka. Rada wyraziła również zgodę na przystąpienie Gminy Miejskiej Bolesławiec do międzynarodowego stowarzyszenia pn. Stowarzyszenie Europejski Szlak Ceramiki.

Rada podjęła uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec oraz w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r. Kolejne uchwały dotyczyły udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu na realizację zadania „Remont dróg powiatowych nr 2308D - ul. Żeromskiego i 2309D - ul. Łasicka w Bolesławcu" oraz zadania „Przebudowa drogi powiatowej – ul. Jeleniogórska i wojewódzkiej Nr 297 w Bolesławcu, polegająca na budowie ścieżki rowerowej”. W związku z  informacją uzyskaną od Starosty Bolesławieckiego o zmniejszeniu środków na zadanie "Przebudowa skrzyżowań drogi powiatowej 2273D - ul. Lubańska z ulicą Garncarską oraz Śluzową i Leśną w Bolesławcu" wystąpiła konieczność dokonania zmian w uchwale Nr XXVI/307/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu w zakresie kwoty środków zabezpieczonych w budżecie miasta na 2021 rok.

Rada Miasta Bolesławiec podjęła uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”: Janowi Hałubcowi, Arturowi Andrzejowi Nahoreckiemu, Ewie Ditrich, Annie Dagmarze Klementowskiej – Kusber, Barbarze Zofii Kozomaricz, Iwonie Violettcie Nowickiej, Marii Sobolskiej, Pawłowi Zwierzowi, Zdzisławowi Mireckiemu.

Podjęcie uchwał poprzedziły informacje Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym. Radni zapoznali się z informacją dotyczącą przygotowania szkół do przerwy letniej (wypoczynek dzieci i młodzieży, inwestycje i remonty w szkołach) oraz sprawozdaniem z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W porządku obrad znalazła się również informacja Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o stanie środowiska naturalnego.