c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_06_ratusz-111.jpg30 czerwca 2021 r. w uznaniu wybitnych zasług na rzecz rozwoju miasta Bolesławiec Rada Miasta Bolesławiec  nadała tytuł „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec”: Janowi Hałubcowi, Arturowi Andrzejowi Nahoreckiemu, Ewie Ditrich, Annie Dagmarze Klementowskiej – Kusber, Barbarze Zofii Kozomaricz, Marii Sobolskiej, Pawłowi Zwierzowi, Zdzisławowi Mireckiemu.

 

Jan Hałubiec – lekarz całkowicie oddany pacjentom, człowiek wielkiego serca. Urodził się 13 stycznia 1952 roku w Zgorzelcu. Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. Specjalista drugiego stopnia w zakresie chorób zakaźnych. Specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej i chorób wewnętrznych. Bliski chorym, którzy Jego umiejętnościom i trosce powierzyli swój los w cierpieniu. Równie cierpliwą opieką otaczał rodziny swoich pacjentów, tłumacząc zasady terapii, dając nadzieję. Jan Hałubiec doskonale wie, że osoba chora potrzebuje rozmowy, informacji, a nade wszystko pełnego zaufania do swojego lekarza. Pracę w bolesławieckim szpitalu rozpoczął w 1981 roku. Rok później zatrudniony został jako lekarz w pogotowiu chirurgicznym, a następnie na oddziale chirurgicznym. W 1990 roku został Ordynatorem Oddziału Zakaźnego. Dwukrotnie pełnił funkcję dyrektora bolesławieckiego szpitala, aby ostatecznie – na własną prośbę zrezygnować – i w pełni oddać się pracy lekarza na stanowisku Ordynatora Oddziału Zakaźnego. Jego doświadczenie okazało się nieocenione po wybuchu epidemii we właściwym zorganizowaniu pracy szpitala. Jan Hałubiec jest wzorem profesjonalisty, posiadającego ogromną wiedzę teoretyczną i praktyczną. Człowiek wielkiej skromności. Charakteryzuje go ogromna kultura osobista, opanowanie i koleżeńska postawa wobec współpracowników. W trakcie pracy zawodowej bezwarunkowym szacunkiem otaczał pacjentów, jak również zespół medyczny, z którym przez wiele lat współpracował i kierował. Jan Hałubiec w bolesławieckim szpitalu pracował nieustannie blisko 40 lat. Wielokrotnie wyróżniany za swoje osiągnięcia medyczne, efekty pracy i metody kierowania powierzonym mu oddziałem. Swoim przykładem zachęcał personel do samodoskonalenia i ustawicznego podnoszenia kwalifikacji. Mimo ogromu obowiązków zawodowych, Jan Hałubiec zawsze aktywnie uczestniczył w życiu społecznym środowiska medycznego oraz miasta i regionu. Pełnił m.in. funkcję eksperta i Przewodniczącego Koła Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. W latach 1990 – 1994 był radnym Rady Miasta Bolesławca.

Artur Andrzej Nahorecki urodził się 14 stycznia 1985 roku we Wrocławiu. W roku 2010 ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu na wydziale lekarskim. W roku 2017 otrzymał tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych. Karierę zawodową związał z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu, gdzie we wrześniu 2019 roku przyjął obowiązki Kierownika Oddziału Wewnętrznego. Dzięki znakomitemu przygotowaniu zawodowemu, ogromnemu doświadczeniu – mimo młodego wieku - oraz umiejętnościom menadżerskim, zdecydował się podjąć wyzwanie i obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. Artura Nahoreckiego cechuje wielka kultura osobista i empatia. Jest lekarzem wyjątkowo wrażliwym na cierpienie pacjentów oraz ich rodzin. Każdego traktuje z szacunkiem. Dzięki temu szybko zyskuje zaufanie i sympatię, zarówno u pacjentów, jak i zespołu, którym kieruje. Osoby, które są leczone przez Artura Nahoreckiego oraz czerpią z jego wiedzy i doświadczenia, podkreślają, że obcują z człowiekiem, który medycynie oddaje duszę i serce, często kosztem życia rodzinnego i prywatnego. Swoją pasję Artur Nahorecki przekazuje młodszym kolegom po fachu. Pod jego okiem kształci się troje rezydentów, którzy są w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych. Zdolności organizacyjne, a przede wszystkim wiedza medyczna stały się fundamentem szpitala w dobie pandemii koronawirusa. To Artur Nahorecki - wspierany przez Dyrektora Kamila Barczyka – stworzył zespół złożony z lekarzy, pielęgniarek i personelu pomocniczego, który stanął w obliczu straszliwej, dotąd nieznanej choroby. Ramię w ramię, byli i wciąż są na pierwszej linii walki z COVID-19, odnosząc spektakularne sukcesy terapeutyczne, tym samym rozsławiając bolesławiecki szpital w całej Polsce. Od marca do końca 2020 roku, kiedy bolesławiecki szpital przekształcono w jednoimienny szpital zakaźny, do Bolesławca przywożono pacjentów z Dolnego Śląska i województwa lubuskiego. Łącznie prawie 4 000 chorych. Powstał kierowany przez Artura Nahoreckiego oddział modułowy, dedykowany wyłącznie zakażonym. Bolesławiecki szpital stał się wzorem postępowania z chorymi dla dużych ośrodków medycznych. Liczba wyzdrowień sięgnęła niemal 85% podczas drugiej fali pandemii. Jest to wynik o 5% wyższy od średniej ogólnokrajowej. Kolejną liczbą jest wskaźnik wyzdrowień pacjentów pod respiratorami, który wyniósł 50%, przy średniej krajowej 33%. Niestety, za podanymi liczbami kryją się ludzkie dramaty i niewyobrażalny rozmiar cierpień. Zespół doktora Nahoreckiego wciąż stara się łagodzić skutki pandemii. Oddział kierowany przez Artura Nahoreckiego, przy współpracy z wieloma specjalistami bolesławieckiego szpitala, odnosi sukcesy terapeutyczne, zdobywa bezcenne doświadczenie, a dodatkowo włączył się do międzynarodowego programu badawczego, jako jeden z nielicznych ośrodków na świecie. Celem jest opracowanie najnowocześniejszych terapii w wielu jednostkach chorobowych. Obecna sytuacja epidemiologiczna stanowi wyzwanie dla medycyny i stwarza potrzebę jak najszybszego odkrycia skutecznego leczenia i opracowania wytycznych w terapii, nie tylko w infekcji SARS-COV-2, lecz także w leczeniu różnych schorzeń ostrych i przewlekłych.

Ewa Ditrich urodziła się 5 września 1969 roku w Złotoryi. Już jako nastolatka wybrała swoje powołanie i zawodową drogę. Ukończyła Liceum Medyczne w Bolesławcu, które przez wiele lat było niezastąpionym zapleczem świetnie wykształconej kadry średniego stopnia. Po maturze, Ewa Ditrich kontynuowała naukę na wydziale zdrowia publicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Tam zdobyła tytuł magistra pielęgniarstwa. Pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu rozpoczęła w 2003 roku. Pierwszą funkcją Pani Ewy było stanowisko starszej pielęgniarki na jednym z najtrudniejszych oddziałów – oddziale intensywnej opieki medycznej - gdzie praca wymaga szczególnej wrażliwości, ogromnej odporności psychicznej i fizycznej, radzenia sobie ze stresem w skrajnie trudnych sytuacjach. Ukończyła kursy kwalifikacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej. Pani Ewa specjalizuje się w pielęgniarstwie ratunkowym. Obecnie swoją misję wypełnia jako Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego. Pracuje wprost przy łóżku chorego. Aktywna, profesjonalna w działaniu. Ewa Ditrich każdego pacjenta traktuje w sposób indywidualny. Dla każdego ma czas, mimo nawału obowiązków. Jej filozofią jest holistyczne podejście do chorego i jego najbliższych. Empatyczna i uśmiechnięta, z łatwością zyskuje sympatię zarówno wśród pacjentów, jak i współpracowników. To niezwykle cenny dar, szczególnie, że Pani Ewa jest odpowiedzialna m.in. za wprowadzanie w arkana zawodu nowych pracowników. Swoim przykładem zachęca i udowadnia, że doskonalenie zawodowe, udział w kursach i szkoleniach jest niezbędny w czasie niezwykle szybko rozwijającej się medycyny. Od umiejętności pielęgniarki, znajomości nowoczesnych procedur ratunkowych, w wielu przypadkach zależy zdrowie i życie chorego. Ewa Ditrich towarzyszy pacjentowi już w chwili jego przyjęcia na oddział. Wykonuje wszystkie polecenia lekarza. Monitoruje stan chorego, podaje leki, dba o stan psychiczny pacjentów, a nierzadko również ich rodzin będących pod wpływem silnego stresu. Do obowiązków Pielęgniarki Oddziałowej należy również troska, aby prawa pacjenta były przestrzegane. Reprezentuje grono ratowników medycznych oraz pielęgniarek pracujących w systemie ratownictwa medycznego. Niewątpliwie jej doświadczenie i autorytet zawodowy pozwolił zintegrować środowisko pielęgniarskie, by sprostać wyzwaniu, jakie przyniósł wybuch epidemii Sars-Cov-2. Wielu pacjentów zawdzięcza temu życie i zdrowie.

Anna Dagmara Klementowska – Kusber, magister farmacji. Urodziła się 15 maja 1963 roku w Bolesławcu. Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 1995 roku zdobyła wyższe wykształcenie na kierunku farmacji. Anna Dagmara Klementowska – Kusber posiada również drugi stopień specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej. Obecnie zatrudniona jest w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu na stanowisku Kierownika Apteki Zakładowej. Obowiązki, które powierzono Pani Annie wymagają niezwykłej precyzji i odpowiedzialności. Do szczególnych zadań Pani Kierownik należy zaopatrywanie apteki w leki, środki medyczne i sanitarne odpowiadające najlepszej i najnowocześniejszej wiedzy farmaceutycznej oraz podążanie za postępem nauki. Apteka Zakładowa dba o właściwe zaopatrzenie wszystkich szpitalnych oddziałów. Fachowa wiedza Pani Kierownik oraz kierowanego przez nią zespołu sprawia, że pacjenci oraz personel medyczny mogą liczyć na nieprzerwane dostawy nowoczesnych farmaceutyków, zgodnych z potrzebami chorych i zaleceniami lekarzy. Oprócz właściwego zaopatrzenia apteki, Pani Kierownik zobowiązana jest do ścisłego przestrzegania restrykcyjnych przepisów dotyczących zamawiania, magazynowania, rejestracji, dystrybucji czy przechowywania leków. Anna Dagmara Klementowska – Kusber wciąż bierze udział w kursach i szkoleniach branżowych. Szczególnie dba, aby zdobywać fachową wiedzę, niezbędną do prowadzenia apteki zaopatrującej wszystkie szpitalne oddziały o szerokim zakresie działalności leczniczej. Pani Kierownik zachęca i swoją postawą motywuje personel apteki do ustawicznego samodoskonalenia się. Jest osobą potrafiącą podejmować szybkie i celowe decyzje dotyczące pracy zawodowej, co ma bezpośrednie przełożenie na dobrostan pacjentów, zaopatrzonych w zaordynowane leki oraz komfort i poczucie bezpieczeństwa lekarzy i pielęgniarek. Znakomita organizacja pracy zespołu Apteki Zakładowej miała i wciąż ma strategiczne znaczenie w dobie pandemii koronawirusa, kiedy braki w zaopatrzeniu lub przerwy w dostawach leków, środków medycznych i sanitarnych, w tym środków ochrony bezpośredniej dla personelu, mogłyby negatywnie wpłynąć na efekty terapeutyczne osób chorych i narażenie lekarzy, pielęgniarek oraz pozostałych pracowników na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia.

Barbara Zofia Kozomaricz urodziła się 20 lutego 1960 roku we Lwówku Śląskim. Pierwsze doświadczenia związane z zawodem pielęgniarki zdobywała w Zespole Szkół Medycznych w Bolesławcu. Dzięki swoim zdolnościom i pracowitości wciąż udowadnia, że talent poparty wykształceniem jest najlepszą drogą dla osób, które misję swojego życia widzą w pomaganiu drugiemu człowiekowi. Pani Barbara Kozomaricz rozpoczęła pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu w 1982 roku. Dzięki ustawicznemu podnoszeniu kwalifikacji i zdobywanemu doświadczeniu, sprawdzała się doskonale na wszystkich powierzanych jej stanowiskach. Zaczynała jako pielęgniarka. Następnie objęła funkcję Pielęgniarki Oddziałowej na Oddziale Dziecięcym, po czym pielęgniarki w punkcie krwiodawstwa, a następnie Starszej Pielęgniarki Oddziału Dziecięcego. Pani Barbara Kozomaricz, jako osoba o wielkiej wrażliwości i kulturze osobistej, znakomicie sprawdziła się na stanowisku Rzecznika Praw Pacjenta. Od 2006 roku pełni funkcję Naczelnej Pielęgniarki w ZOZ w Bolesławcu. Do obowiązków Pani Barbary należy m.in. organizacja i nadzór nad pracą wszystkich pielęgniarek i położnych oraz innego średniego personelu medycznego. Czuwa, aby wszystkie powierzone im obowiązki wykonywane były z należytą starannością, zgodnie ze sztuką medyczną i pełnym zaangażowaniem. Zawsze uśmiechnięta i życzliwa. Na pierwszym miejscu zawsze stawia dobro pacjentów. Pani Barbara zachęca personel do doskonalenia zawodowego. Imponujące wykształcenie i cała droga kariery Pani Barbary są nieocenionym motywatorem dla osób, które swoje obowiązki chcą wykonywać z pełnym poświęceniem, a dobro chorych i satysfakcja ich rodzin są dla nich priorytetem. Pani Barbara Kozomaricz ma wyższe wykształcenie. Tytuł magistra zdobyła na Uniwersytecie Opolskim na kierunku Pedagogika Opiekuńcza i Praca Socjalna. Jest dyplomowanym specjalistą w Dziedzinie Ochrony Praw Pacjenta w Systemie Zdrowia Publicznego. Dyplom zdobyła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pani Barbara uzyskała tytuł Specjalisty w Dziedzinie Organizacji i Zarządzania w Służbie Zdrowia. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie dietetyki i planowania żywienia. Posiada dyplom w dziedzinie geriatrii z elementami opieki długoterminowej i medycyny paliatywnej. Jest wybitną specjalistką w zakresie m.in. udzielania pierwszej pomocy, operacyjnej i anestezjologicznej opieki pielęgniarskiej, prawidłowego żywienia dzieci zdrowych oraz kobiet ciężarnych i matek karmiących. Pasjonują ją psychologiczne aspekty pracy z pacjentem i jego rodziną. Niewątpliwie jej doświadczenie i autorytet zawodowy pozwolił zintegrować środowisko pielęgniarskie, by sprostać wyzwaniu, jakie przyniósł wybuch epidemii Sars-Cov-2. Wielu pacjentów zawdzięcza temu życie i zdrowie

 

Iwona Violetta Nowicka urodziła się 4 sierpnia 1963 roku w Legnicy. Od 2001 roku kieruje Laboratorium Centralnym w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Zdobyła tytuł magistra biologii, jest specjalistą w zakresie analityki medycznej. Posiada również tytuł specjalisty w dziedzinie – laboratoryjna diagnostyka medyczna. Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu ukończyła studia podyplomowe na kierunku organizacja i zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Jest również specjalistą z zakresu analityki klinicznej. Dyplom zdobyła na Uniwersytecie Wrocławskim. Iwona Nowicka jest specjalistką z zakresu serologii grup krwi, bakteriologii, toksykologii, diagnostyki laboratoryjnej, biochemii. Jest świetnym znawcą diagnozowania i postępowania lekarskiego m.in. w chorobach wątroby, dróg żółciowych, trzustki. Ogromna wiedza praktyczna i teoretyczna Pani Kierownik to podstawa znakomitego funkcjonowania jednego z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych laboratoriów w Polsce. Życzliwość i wielka kultura osobista Iwony Nowickiej, wprost przekładają się na zadowolenie profesjonalnie obsłużonych pacjentów i budowanie zespołu złożonego z fantastycznych specjalistów. Dzięki pracy Pani Iwony Nowickiej i zgranej grupie jej współpracowników, w laboratorium ZOZ w Bolesławcu możliwe do wykonania są najbardziej skomplikowane analizy i badania, w tym molekularne (genetyczne). W rękach tak wybitnych specjalistów, możliwości, jakie daje nowoczesne wyposażenie, są maksymalnie wykorzystane. Swoim przykładem, Iwona Nowicka z pełnym sukcesem zachęca swój zespół do samodoskonalenia, podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pani Iwona zdobyła wiele prestiżowych certyfikatów, mi.in. z zakresu zasad kontroli jakości w pracowniach hematologicznych, technik biochemii molekularnej, diagnostyki endokrynologicznej, metod zarządzania w służbie zdrowia, badań laboratoryjnych dla oddziałów anestezjologii i intensywnej opieki medycznej oraz medycyny ratunkowej. Ukończyła podyplomowe studium na Akademii Medycznej we Wrocławiu z zakresu diagnostyki laboratoryjnej ostrych i przewlekłych białaczek. Na tej samej uczelni ukończyła podyplomowe szkolenie w dziedzinie laboratoryjnej diagnostyki medycznej. Trudno wymienić wszystkie zdobyte przez Panią Kierownik certyfikaty i ukończone z wyróżnieniami szkolenia. Wiedza, którą posiadła Iwona Nowicka oraz ambicja ustawicznego doskonalenia, czyni z Pani Kierownik niezwykle cennego naukowca, nie tylko dla bolesławieckiego szpitala, ale również w skali kraju. Dzięki Pani Kierownik zorganizowano pracownię badań molekularnych, która była i wciąż jest istotnym elementem w zwalczaniu pandemii COVID-19.

Maria Sobolska - absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Historyk literatury o specjalności: teoria kultury i współczesne problemy cywilizacji, w latach 1968–2003 nauczycielka języka polskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Bolesławcu. Instruktorka harcerska w stopniu harcmistrza, twórczyni 11 Drużyny Harcerek przy Szkole Podstawowej nr 4. Słuchaczka Oddziału w Bolesławcu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Niezwykle aktywna i zaangażowana w życie kulturalne Bolesławca. Przez wiele lat uczestniczyła w działaniach Młodzieżowego Domu Kultury, Muzeum Ceramiki, Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Wiedzy oraz Bolesławieckiego Ośrodka Kultury – Międzynarodowego Centrum Ceramiki. M. Sobolska brała udział w takich przedsięwzięciach kulturalnych jak Exlibris Teatralny i Bajkoczytanie, a także wygłaszała wykłady popularyzatorskie z zakresu historii literatury. Wielokrotnie pełniła funkcję członka jury Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego oraz Konkursu Poetyckiego „Ogrody Jesieni”. Jest autorką artykułów i recenzji w lokalnym periodyku „Rocznik Bolesławiecki” i innych lokalnych opracowaniach, od wielu lat wspiera też prace korektorskie publikacji wydawanych przez Muzeum Ceramiki. Pani Sobolska uczestniczyła także w projekcie Teatru Muzycznego Capitol we Wrocławiu – „Chór Komentujących Wrocławian” realizowanym w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.

Paweł Zwierz - partner w powstałej w 1992 r. spółce Fabryka Naczyń Kamionkowych Manufaktura Sp. J. Smoleński & Zwierz, która jest trzecim, co do wielkości zakładem produkującym kamionkę w Bolesławcu. W ofercie firmy znajduje się ok. 700 dekoracji i form naczyń oraz ceramicznych akcesoriów wnętrzarskich. Produkty firmy eksportowane są do krajów europejskich, azjatyckich oraz do Ameryki Północnej. Fabryka udostępnia do zwiedzania linię produkcyjną – Żywe Muzeum Ceramiki. Posiada sklepy firmowe w 7 polskich miastach oraz outlety w Lublinie (od 2020) i Tereszynie (od 2021). Kierowana przez Pana Pawła Zwierza firma jest otwarta na nowe trendy zdobnicze. Z powodzeniem łączy klasyczne wzornictwo z nowoczesnym designem. Współpracuje w tym zakresie z cenionymi artystami-ceramikami m.in.: Magdaleną Gazur, Dorotą Koziarą, Oskarem Ziętą, absolwentami poznańskiej ASP: Anną Pol, Marianną Sztymą i Magdaleną Wolną, czego efektem są kolekcje unikatowe, limitowane oraz seryjne. Ciekawostkę stanowi limitowana kolekcja „Ale figa” zaprojektowana przez Małgorzatę Szczepańską na 20 urodziny ELLE. Od 2015 r. Manufaktura w kooperacji z Zakładami Porcelany „Krzysztof” w Wałbrzychu i Hutą Julia w Piechowicach realizowała projekt „Polski Stół”, wyróżniony tytułem „Must Have – selected by Łódź Design Festival 2016”. W 2021 r. w Manufakturze zaprojektowano i wykonano koronę dla Miss Dolnego Śląska. Firma rokrocznie prezentuje swoje wzornictwo na międzynarodowych targach i wystawach m.in.: Wystawa Światowa Expo (2015), wystawie La Magnifica Forma (2015), HOMI Milano (2015), Międzynarodowe Targi Ambiente we Frankfurcie (2016 – wyróżnienie „The Trends presentation”, 2018 – wyróżnienie honorowe, 2020 – wyróżnienie w konkursie standAut), WantedDesign Manhattan, The Hotel Show w Dubaju (2021). W 2021 r. Manufaktura zaprezentowała swoje produkty również na Targach Rzeczy Ładnych w Warszawie oraz Forum Designu w Krakowie. Produkty firmy pojawiają się w poczytnych magazynach wnętrzarskich i portalach internetowych m.in.: „Elle Decoration Polska”, „Czas na wnętrze”, „Kukbuk”, „Weranda”, „Dobre wnętrze”, „Cztery Kąty”, „Sielskie Życie”, „M jak mieszkanie”, MAGAZIF.com – inspirujący design i wnętrza, label-magazine.com, propertydesign.pl, vivadom.pl. Paweł Zwierz prowadzi różnorodną działalność również na gruncie lokalnym i regionalnym, współpracując z Muzeum Ceramiki w Bolesławcu, BOKMCC oraz angażując się w działania Bolesławieckiego Bractwa Ceramicznego. Działalność Manufaktury wielokrotnie doceniono, przyznając nagrody i wyróżnienia: 2004 r. - tytuł "Przedsiębiorca Roku" w plebiscycie organizowanym przez Bolesławieckie Towarzystwo Gospodarcze. 2005 r. - nagroda w kategorii Best Innovation w konkursie Innovation organizowanym przez Euroregion Neisse-Nisa-Nysa. 2005 r. - wyróżnienie w konkursie „Dobry Wzór 2005” organizowanym przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. 2007 r. - tytuł Indywidualność Rynku „Merkury 2007” w kategorii firma. 2013 r., 2016 r., 2018 r., 2020 r. - laureat plebiscytu „Must Have” organizowanego w ramach Łódź Design Festival. 2014 r., 2015 r. - "Gazela Biznesu". 2019 r. - udział w finale konkursu „Dobry Wzór 2019”. 2020 r. - nagroda Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej Turystycznego Dolnego Śląska dla najlepszego produktu przyznana Żywemu Muzeum Ceramiki.

Zdzisław Mirecki, będąc mieszkańcem miasta, już od lat 80-tych angażował się w działania społeczne na rzecz Bolesławca. Prowadząc drużynę MSR przy Szkole Podstawowej Nr 8 z harcerzami zabezpieczał Rynek i makietę hali sportowej w czasie turnieju miast Bolesławiec - Sanok w 1986 r. Rok później zorganizował w mieście i był komendantem zlotu zastępów MSR Chorągwi Jeleniogórskiej. Będąc już w stopniu harcmistrza nawiązał kontakt z duńskimi skautami, co zaowocowało bezkosztownym udziałem m.in. bolesławieckiej drużyny żeglarskiej ZHP w Euro-Camp 93 w Esbjerg. Od ponad 30 lat aktywnie uczestniczy w Towarzystwie Miłośników Bolesławca, pełniąc przez kilka kadencji funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a obecnie - Wiceprezesa. Jako członek zespołu redakcyjnego miesięcznika "Głos Bolesławca" w latach 1992 - 1997 publikował informacje historyczne z życia miasta, a także ciekawostki w tygodniku "Wiadomości Bolesławca". Był współorganizatorem uroczystej - jubileuszowej wystawy i obchodów z okazji 30- lecia Towarzystwa Miłośników Bolesławca w 2008 r. Od wielu lat uczestniczył społecznie w komisji konkursu "Bolesławiec w kwiatach". W wydanej w 2001 r. pierwszej monografii Bolesławca po 1945 r. Zdzisław Mirecki był w zespole redakcyjnym współodpowiedzialnym za ikonografię. Do zbiorów Muzeum przekazał stare mapy, dokumenty i ceramikę artysty E. Niemirowskiego, a także unikalne fotografie miasta z drugiej połowy XIX i początku XX wieku, stanowiące niezwykłej wartości materiał ikonograficzny dla badaczy dziejów Bolesławca. W 1991 r. nawiązał kontakt z ówczesnym przewodniczącym Grupy Ojczyźnianej byłych mieszkańców Bolesławca, co zaowocowało nawiązaniem współpracy najpierw z Towarzystwem Miłośników Bolesławca, a następnie między miastami Siegburg i Bolesławiec. W 2013 r. Zdzisław Mirecki wyszedł z inicjatywą postawienia dwujęzycznej tablicy z tyłu budynku Młodzieżowego Domu Kultury, gdzie w 1946 r. więziony był ostatni niemiecki katolicki proboszcz ks. Paul Sauer. Pomysł ten zaakceptował i zrealizował 26 września 2014 r. Przewodniczący Grupy Ojczyźnianej z byłymi mieszkańcami Bolesławca przy pomocy MDK. W 2008 r. w galerii "Format" wystawił kolekcję wizytówek w 25-ciu tematach. Kolekcja pokazana została w "Telexpress-ie" oraz zapisana w księdze "Polskie Rekordy i Osobliwości". Uczestniczył w wielu konferencjach i przedsięwzięciach organizowanych przez stowarzyszenia Dolnego Śląska i kraju, czym rozsławiał miasto Bolesławiec. W ramach społecznej działalności w IPA (International Police Association - Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji - były sekretarz generalny i wiceprezydent Sekcji Polskiej IPA) gościł w swoim mieście policjantów m.in. z: Anglii, Niemiec, Holandii, Danii, Belgii, Czech, Izraela, Francji i Ukrainy. Za działalność społeczną był wyróżniony w 2003 r. przez Prezydenta Miasta Bolesławiec i Dyrektora Muzeum Ceramiki tytułem honorowym "Darczyńcy i Przyjaciele Muzeum Ceramiki w Bolesławcu" oraz nagrodą Prezydenta Miasta za promocję miasta w dziedzinie kultury w 2008 r. Odznaczenia, jakie zdobył, to m.in.: Złoty Krzyż Zasługi, złoty medal "Za zasługi dla Policji", krzyż "Za zasługi dla ZHP", Odznaka Honorowa PCK II stopnia, odznaka honorowa złota "Zasłużony dla województwa Dolnośląskiego", "Honorowy Członek Towarzystwa Miłośników Bolesławca", odznaka honorowa "Za zasługi dla oświaty", odznaka "Zasłużony działacz kultury".

Serdecznie gratulujemy uhonorowanym. Wręczenie tytułu „Zasłużony dla Miasta Bolesławiec” nastąpi 20 sierpnia (piątek) na uroczystej sesji RM podczas tegorocznego Bolesławieckiego Święta Ceramiki.