c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_07_nagroda_zabytki_nagroda.jpg

Miasto Bolesławiec otrzymało wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków pod nazwą „Samorząd dla Dziedzictwa”. W Narodowym Instytucie Dziedzictwa zaszczytne wyróżnienie dla miasta odebrał prezydent Bolesławca Piotr Roman.

 

Konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa” skierowany jest do gmin, które mają prawidłowo opracowany gminny program, zrealizowały działania i zadania służące ochronie i zachowaniu wartości dziedzictwa kulturowego oraz zrównoważonemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu gminy w oparciu o efektywne wykorzystanie potencjału zasobów dziedzictwa kulturowego. Celem konkursu jest promocja i upowszechnianie najlepszych wzorców w zakresie opracowywania i wdrażania gminnego programu opieki nad zabytkami.

Warto przypomnieć, że zarządzanie materialnym dziedzictwem kulturowym w Bolesławcu to  rezultat aktywnej kooperacji wydziałów urzędu i miejskich instytucji samorządowych. Funkcja koordynatora spoczywa w rękach prezydenta miasta, który nadzoruje w tym zakresie działania poszczególnych wydziałów: Wydziału Mienia i Gospodarki Przestrzennej (w tym Referatu Gospodarki i Informacji Przestrzennej) oraz Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich. Warto przypomnieć, że w 2006 r. opracowano program Nowa Starówka, który zakładał przeprowadzenie kompleksowych działań konserwatorsko-renowacyjnych w obrębie Starego Miasta Bolesławiec w oparciu o mechanizm współrządzenia i współodpowiedzialności Gminy Miejskiej i wspólnot mieszkaniowych. Obecnie w Bolesławcu znajduje się około 700 obiektów, które mogą ubiegać się o przyznanie dotacji do remontu zabytku. Każdego roku wpływają kolejne wnioski, które po pozytywnym zaopiniowaniu, sukcesywnie rozszerzają obszar zrewitalizowany. Spośród inwestycji własnych Gminy Miejskiej Bolesławiec przy zabytkach wyróżnia się olbrzymi projekt rewitalizacji i przywrócenia funkcji XIX-wiecznym zakładom kąpielowym oraz prace remontowe w budynku renesansowego ratusza (remont hełmu wieży oraz wnętrz dolnej kondygnacji). Gmina Miejska Bolesławiec od wielu lat prowadzi konsekwentną politykę wzmacniania gospodarczej, kulturalnej i turystycznej pozycji miasta w oparciu o bolesławiecką ceramikę.  Działania w tym zakresie, koordynowane przez prezydenta miasta, prowadzone są przez trzy miejskie instytucje kultury (Bolesławiecki Ośrodek Kultury – Międzynarodowe Centrum Ceramiki, Muzeum Ceramiki oraz Miejską Bibliotekę Publiczną – Centrum Wiedzy) oraz Wydział Rozwoju i Promocji Miasta. Od wielu lat Bolesławiec  współpracuje też ze stowarzyszeniami miast ceramiki we Włoszech, Francji, Hiszpanii, Rumunii, Niemczech, Portugalii i Czechach, a w sposób szczególny z Europejskim Ugrupowaniem Współpracy Terytorialnej „Miasta Ceramiki”. W 2015 r. Gmina Miejska Bolesławiec została inicjatorem i członkiem-założycielem Stowarzyszenia Gmin Ceramicznych Rzeczypospolitej Polskiej, którego celem jest promocja i popularyzacja polskiej ceramiki na arenie międzynarodowej. W latach 2017-2018 w ramach działalności stowarzyszenia zorganizowano cykl wystaw promujących bolesławiecką ceramikę we Włoszech: w Vietri sul Mare, w Instytucie Polskim w Rzymie, w Anconie i w Faenzie, a także cykl wystaw prezentujących włoską ceramikę w Polsce: w Bolesławcu i we Włoskim Instytucie Kultury w Krakowie. Kolejnym krokiem w budowaniu sieci międzynarodowej współpracy jest podjęcie  starań o włączenie Bolesławca do Europejskiego Szlaku Ceramiki, jednego ze szlaków kulturowych certyfikowanych przez Radę Europy.

Głównym partnerem i realizatorem przedsięwzięć, działań z zakresu edukacji i promocji dziedzictwa kulturowego jest Muzeum Ceramiki w Bolesławcu. Aktywna współpraca muzeum z Gminą Miejską Bolesławiec, przy zaangażowaniu licznych partnerów w kraju i za granicą, umożliwia realizację wielu międzynarodowych projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej bądź z innych źródeł. W ramach tych projektów zrealizowano wiele inwestycji (remonty budynków muzeum, modernizacje wystaw stałych, zakup wyposażenia i multimediów), a także tzw. działań miękkich – zorganizowano wystawy w Polsce i za granicą, wydano wielojęzyczne publikacje, przeprowadzono międzynarodowe konferencje, zrealizowano wiele cykli lekcji muzealnych i warsztatów. Gmina Miejska Bolesławiec wspiera finansowo te przedsięwzięcia, zapewniając w budżecie wkład własny oraz prefinansując wydatki w projektach rozliczanych na zasadach refundacji.

Aktualnie realizowany jest projekt „Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych”. W ramach projektu prowadzona jest rewitalizacja jednego z najcenniejszych bolesławieckich zabytków – neogotyckiego pałacu Pücklera – z przeznaczeniem na nową siedzibę Muzeum Ceramiki. Projekt uzyskał dofinansowanie z Mechanizmu Finansowego EOG w ramach Programu Kultura i jest realizowany wspólnie z norweskim miastem Porsgrunn w latach 2021-2024.