ZI-XV.271.2.2021.JF - OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC

            Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372), w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) Prezydent Miasta zawiadamia:

o wyłożeniu do wglądu publicznego:

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Bolesławiec na lata 2021-2036”

 

            Powyższy dokument wyłożony jest do publicznego wglądu na okres 21 dni,
tj. od 30 lipca 2021 r. do 19 sierpnia 2021 r.
Dokument jest dostępny na stronie internetowej: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/.

            Zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe na obszarze miasta mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

            Uwagi, wnioski i zastrzeżenia mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres urzędu lub ustnie do protokołu (w siedzibie Wydziału w godzinach urzędowania), lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

            W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie (tel. 75 644 09 12 lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub z Biurem Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu ul. Rynek 41 reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bolesławiec,
  • inspektorem ochrony danych jest Pani Katarzyna Cieśla (kontakt: Urząd Miasta Bolesławiec ul. Rynek 41 59-700 Bolesławiec, telefon 075 645 6453, kom. 538 052 480, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Miejskiej Bolesławiec na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

  • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa organy drugiej instancji, sądy, prokuratura, policja i inne organy ścigania, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres 10 lat.
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy przez Gminę Miejską Bolesławiec.
  • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania
Pobierz: PLIK PDF