c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_10_26804470_546282105732103_9096237333157116987_n.jpg

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. rozpoczyna w dniu 18.10.2021 r. o godzinie 08:00 pierwszy nabór do projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”. Nabór potrwa do 17.11.2021 r. do godziny 15:00.

 

 

 

Podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie:

Uczestnikami Projektu mogą być osoby zamieszkałe lub uczące się na obszarze województwa dolnośląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:

- są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy;

- są osobami w wieku 18-29 lat,

- utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r.*

*Osoba, która utraciła zatrudnienia po 1 marca 2020 oraz do dnia przystąpienia do projektu pozostawała poza rynkiem pracy to: 

- osoba, która była zatrudniona w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej  i straciła zatrudnienie po 1 marca 2020 r.

- osoba, która prowadziła działalność gospodarczą i zamknęła ją po 1 marca 2020 r. jeśli minął okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zamknięcia działalności do dnia poprzedzającego przystąpienie do projektu.

Jako uczestników projektu, którzy po 1 marca 2020 r. stracili zatrudnienie należy rozumieć osoby zwolnione z przyczyn leżących po stronie pracodawcy lub takie, którym wygasła umowa. Uczestnikami projektu mogą być też osoby, z którymi rozwiązano umowę za porozumieniem stron.

Więcej informacji o projekcie:

https://dawg.pl/projekty/przedsiebiorczosc-droga-do-aktywizacji-zawodowej-mieszkancow-dolnego-slaska/

W ramach wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej obecnie odbywa się również rekrutacja do Projektu pn. „Aktywizacja Dolnośląskiego Rynku Pracy – edycja III”.

Projekt ten realizowany jest na rzecz wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie poprzez wsparcie typu outplacement obejmujące kompleksowy zestaw działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu, w tym: doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem IPD z elementami pośrednictwa pracy, poradnictwo psychologiczne, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, staże zawodowe oraz dodatek relokacyjny.

Wsparcie szkoleniowe oraz finansowe skierowane jest także dla osób na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kwota bezzwrotnej pomocy na ten cel to 23 050,00 zł wraz z 1 200,00 zł kwoty pomostowego otrzymywanego miesięcznie przez 12 miesięcy.

Informacje dotyczące projektu skierowanego do pracodawców, którzy rozważają lub rozpoczęli zwolnienia w swojej firmie:                                                                 

https://dawg.pl/projekty/aktywizacja-dolnoslaskiego-rynku-pracy-edycja-iii/

Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia DAWG zaprasza do kontaktu z Anną Czajowską-Garpiel pod numerem telefonu 885 661 220 lub Krzysztofem Kubalą telefon: 885 500 091 oraz osobiście do Biura Projektu: Al. Kasztanowa 3a-5 we Wrocławiu w godzinach od 7.00-15.00. (info Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o.) www.dawg.pl

dwg.png