Polski Ład4 października 2021 r. Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zapisów dokumentacji konkursowej 7 października br. wystąpiliśmy do Biura projektu „Cyfrowa gmina” o wyjaśnienia tych niejasności.

 

14 października po godz. 20 otrzymaliśmy wiadomość o zmianie/doprecyzowaniu zapisów dokumentacji konkursowej w zakresie:

  • Umowy o powierzenie grantu
  • Regulaminu konkursu
  • Schematu grantowego
  • Oświadczeń

Zmiany wprowadzają doprecyzowanie kwestii przekazania sprzętu do użytkownika końcowego oraz monitorowania efektów projektu.

Tutejszy Urząd planuje złożenie wniosku o dofinansowanie, dlatego też zwracamy się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych dziecka, które jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwali w miejscowości/gminie gdzie wówczas znajdował się PGR ), do pobrania i złożenia odpowiedniego oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Bolesławiec do dnia 2 listopada 2021 r. do godziny 14:00.

W ramach dofinansowania będzie można otrzymać:

  1. nowy sprzęt komputerowy (stacjonarny, laptop lub tablet) z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,
  2. ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  3. usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny lub uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Warunkiem wstępnego zakwalifikowania do udziału w projekcie jest złożenie oświadczenia przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stanowiącego załączniki nr 8 oraz 9 do dokumentacji konkursowej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Kontakt w sprawie programu: tel. 75 6456496 – Małgorzata Wicha

Informacje dodatkowe:

  • informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,
  • program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych,
  • oświadczenia należy składać łącznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Załącznik nr 7-PPGR-oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego  Wersja edytowalna

Załącznik nr 8-PPGR-oświadczenie składane we własnym imieniu   Wersja edytowalna

Zgoda na przetwarzanie danych

Klauzula informacyjna RODO