c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_11_listopad_21-222.jpg

Przewodniczący Komisji postanowili zwołać  wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych, Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Komisji Infrastruktury, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Bolesławiec na dzień 23 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 9.00 w zdalnym trybie obradowania.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

Część I – wspólne posiedzenie komisji stałych RM, Komisji Rewizyjnej
i Komisji SWiP:

 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Sprawozdania z działalności Komisji:
  • Sprawozdanie z działalności Komisji ZRiSS za 2021 r.
  • Sprawozdanie z działalności Komisji OKiS za 2021 r.
  • Sprawozdanie z działalności Komisji RGiF za 2021 r.
  • Sprawozdanie z działalności Komisji IGPiB za 2021 r.
  • Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2021 r.
  • Sprawozdanie z działalności Komisji SWiP za 2021 r.

Część II – wspólne posiedzenie komisji stałych RM:

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Bolesławiec:
 • w sprawie przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bolesławiec na lata 2021-2036”,
 • w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
 • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.,
 • w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec,
 • w sprawie ramowego planu pracy Rady Miasta Bolesławiec na 2022 r.,
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec na 2022 r.,
 • w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec na 2022 r.

Część III – wspólne posiedzenie komisji stałych RM, Komisji Rewizyjnej
i Komisji SWiP:

 1. Sprawy bieżące i organizacyjne.

5.Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń komisji.