Info1.pngPrezydent Miasta Bolesławiec ogłasza wyniki konsultacji

projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2022”

 

 

Zakończono konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje przeprowadzone były w trybie pisemnego wyrażenia opinii w powyższych kwestiach. Opinie przyjmowane były na załączonym do ogłoszenia formularzu. Celem zaproszenia organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach było poznanie opinii w przedmiotowych sprawach.

 Nie zgłoszono wniosków oraz uwag do zaproponowanego projektu uchwały.

II Zastępca

Prezydenta Miasta

/-/ Iwona Mandżuk-Dudek