c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2016_05_ddp-222.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 25 maja 2016 r. o godz. 9.00 w Sali Rajców Ratusza Miejskiego – Rynek 41 II p. sala nr 201 odbędzie się XXIV sesja Rady Miasta Bolesławiec

Porządek obrad XXIV sesji:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXIV sesji.
3.    Przyjęcie protokołów XXII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 27 kwietnia
2016 r. i XXIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 11 maja 2016 r.  
4.    Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXI sesji odbytej w dniu 20 kwietnia 2016 r., XXII sesji odbytej w dniu 27 kwietnia 2016 r. oraz XXIII sesji odbytej w dniu 11 maja 2016 r.
5.    Informacje:
5.1.    Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie  międzysesyjnym.
5.2.    Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.
6.    Sprawozdanie z realizacji budżetu za rok 2015.
6.1. Wprowadzenie do dyskusji.
6.2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu
o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Bolesławiec sprawozdaniu
z wykonania budżetu miasta za 2015 r.
6.3. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie sprawozdania finansowego za 2015 r., sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 r. oraz informacji o stanie mienia komunalnego, będącej załącznikiem do uchwały  nr III/1/2016 Komisji Rewizyjnej z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie wniosku
o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2015 rok.
6.4. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bolesławiec w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Bolesławiec za 2015 rok.
6.5. Stanowiska Klubów Radnych.
6.6. Dyskusja.
6.7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2015 rok.
6.8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Bolesławiec absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.
7.    Sprawozdanie z działalności MOPS, I ŚDS, II ŚDS, DDzP oraz DPS za 2015 r.
8.    Przygotowanie szkół do przerwy letniej (wypoczynek dzieci i młodzieży, inwestycje i remonty w szkołach).
9.    Projekty uchwał Rady Miasta:
9.1.    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego przy ul. Polnej w Bolesławcu,
9.2.    w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Cieszkowskiego,
9.3.    w sprawie zmiany uchwały nr XVI/201/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
30 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
9.4.    w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miasta Bolesławiec  Nr VI/43/07 z dnia 14 marca 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec – dla prawobrzeżnej części miasta, ograniczonej od południa i wschodu granicami administracyjnymi miasta Bolesławiec, od północy drogą krajową nr 4, od zachodu rzeką Bóbr w zw. z uchwałą nr XX/255/2016 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie nieuwzględnienia wezwania Pani Marty Surdyki z dnia 4 marca 2016 r. do usunięcia naruszenia prawa
i dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
9.5.    w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 r.
10.    Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.  
11.    Sprawy organizacyjne:
11.1.    Informacje bieżące dla Rady Miasta.
12.Odpowiedzi na interpelacje, zapytania i wnioski radnych.