Info1-wazne.png

Urząd Miasta Bolesławiec informuje, że zostało ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie  usług cateringowych w zakresie przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia dla dzieci z miejskich przedszkoli publicznych w Bolesławcu” w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. 

 

 Termin składania ofert upływa w dniu  8.12.2021 r. o godz. 9.00. Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia ofert” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia znajdują się pod adresem, pod którym jest dostępne ogłoszenie:

http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=113247

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, co oznacza, że Wykonawcy mogą składać oferty na  jedno przedszkole, kilka przedszkoli lub wszystkie siedem  przedszkoli.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania ofert zgodnie z przygotowanymi warunkami zamówienia.

Wykaz przedszkoli objętych zamówieniem:

1) Miejskie Przedszkole Publiczne nr 1 z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 50d w Bolesławcu,

2) Miejskie Przedszkole Publiczne nr 2 z siedzibą przy ul. Mikołaja Brody 17 w Bolesławcu,

3) Miejskie Przedszkole Publiczne nr 3 z oddziałami przy ul. Ceramicznej 5 i ul. Dolne Młyny 42a w Bolesławcu,

4) Miejskie Przedszkole Publiczne nr 4 z siedzibą przy ul. Sądowej 9 w Bolesławcu,

5) Miejskie Przedszkole Publiczne nr 5 z siedzibą przy ul. Zygmunta Augusta 16b

w Bolesławcu, w którym funkcjonują dwa oddziały żłobkowe,

6) Miejskie Przedszkole Publiczne nr 6 z siedzibą przy ul. Piotra i Pawła 2 w Bolesławcu,

7) Miejskie Przedszkole Publiczne nr 7 z oddziałami integracyjnymi z siedzibą przy ul. Górne Młyny 5w Bolesławcu.