c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_12_10lat_reemigranci_reemigranci-121.jpg

W ostatnim dniu listopada w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” w Bolesławcu odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich Potomków oraz Przyjaciół połączone z promocją jubileuszowej publikacji.

Licznie zgromadzonych gości w podniosły nastrój wydarzenia wprowadził zespół pod kierownictwem Karola Herbuta wykonując hymn stowarzyszenia. Prezes Halina Waniak w swoim wystąpieniu podsumowała minioną dekadę działalności stowarzyszenia, a jej wypowiedzi towarzyszyła prezentacja „Podróż w czasie” przygotowana przez Muzeum Ceramiki. O aktywności stowarzyszenia, z podkreśleniem jego znaczącego wpływu na integrację lokalnej społeczności oraz historii reemigrantów, opowiadali kolejno: Piotr Roman - prezydent Miasta Bolesławca, dr Adam Baniecki - kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Bolesławcu, Jan Bujak - honorowy członek stowarzyszenia oraz Patryk Hałka - dyrektor Biura Poselskiego posła Szymona Pogody.

          Następnie głos zabrały przedstawicielki organizatorów spotkania: Dorota Dziedzic-Lechowska (w zastępstwie dyrektora BOK-MCC Kornela Filipowicza) oraz Anna Bober-Tubaj - dyrektor Muzeum Ceramiki, które złożyły serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości oraz wydanie publikacji: Iwonie Bojko - specjalistce do spraw artystycznych w BOK-MCC, Marii Subik - dyrektor SP nr 4, Ewie Ołenicz-Bernackiej - nauczycielce w I LO w Bolesławcu i doradcy metodycznemu w PCEiKK, Helenie Marszałek - kronikarce stowarzyszenia oraz kustoszom Muzeum Ceramiki: Barbarze Glinkowskiej i Annie Puk.

          Jubileuszowe spotkanie stanowiło wspaniałą okazję do złożenia oficjalnych podziękowań dla wszystkich osób aktywnie włączających się w działalność stowarzyszenia: członkom, sympatykom, współpracownikom, sponsorom oraz władzom miasta, powiatu oraz województwa. Oficjalną część zakończyły gratulacje dla stowarzyszenia, składane na ręce prezes Haliny Waniak, przez zaprzyjaźnione instytucje i stowarzyszenia. W imieniu Rady Seniorów życzenia złożyła przewodnicząca Helena Strzelczak-Kunicka, w imieniu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich jubileuszowe serdeczności składała przewodnicząca Barbara Smoleńska, a w imieniu słuchaczy bolesławieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – jego koordynatorka Wiesława Olczyk.

          Wieloletnią działalność prezes Haliny Waniak na rzecz stowarzyszenia docenili sami członkowie stowarzyszenia oraz jego zarząd. Głos zabrali Tadeusz Jurkowski oraz Stanisław Gałka, a Józef Herbut wygłosił wiersz pochwalny napisany specjalnie z okazji jubileuszu. Wydarzenie zakończył występ zespołu śpiewaczego stowarzyszenia.

          Po oficjalnej części spotkania zgromadzeni goście otrzymali egzemplarz jubileuszowej publikacji, a następnie udali się do Archiwum Państwowego we Wrocławiu - Oddziału w Bolesławcu, aby wspólnie obejrzeć wystawę „Miejsca wybrane. Osadnictwo Polaków z Jugosławii w powiecie bolesławieckim 1946-1947 w materiałach archiwalnych”. (ino MC)