c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2021_12_ratusz-111.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu  29 grudnia 2021 r. (środa) o godz. 9.00 odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miasta Bolesławiec
– w zdalnym trybie obradowania.

 

Porządek obrad XXXVIII sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXXVIII sesji.
 3. Przyjęcie protokołu XXXVII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24 listopada 2021 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych na XXXVII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 24 listopada 2021 r.
 5. Informacje:

5.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.

 1. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec:

6.1.  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,

6.2. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec.

 1. Projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na 2022 r.

7.1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej,

7.2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

7.3. odczytanie opinii komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec,

7.4. odczytanie opinii klubów radnych i radnych niezrzeszonych,

7.5. przedstawienie stanowiska Prezydenta Miasta Bolesławiec wobec odczytanych opinii,

7.6. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

7.7. podjęcie uchwały budżetowej miasta na 2022 r.

 1. Przerwa - wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec.
 2. Projekty uchwał Rady Miasta:
  • w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2022”,
  • w sprawie „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022”,
  • w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/397/2014 z dnia 26 lutego 2014 r.
   w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka oraz określenia warunków zwolnienia od ponoszenia tych opłat w oddziałach żłobkowych w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 5 im. Jana Brzechwy
   w Bolesławcu,
  • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.,
  • w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.
 1. Sprawy organizacyjne:

10.1.   Informacje bieżące dla Rady Miasta.  

 1. Zamknięcie sesji.