ogloszenie.png

Prezydent Miasta Bolesławiec ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych poprzez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w  sferze pożytku publicznego w 2022 roku

 

 

 1. Podstawy prawne:
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
 • Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2022.

                                                                                         

 1. Adresaci:
 • konkurs skierowany jest do podmiotów, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

 

 • Rodzaje zadań oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację. Powierzenie obejmuje zadanie w zakresie:

„Ekologia  i  ochrona  zwierząt  oraz ochrona  dziedzictwa  przyrodniczego  –  poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt  (w szczególności kotów)

na terenie Miasta Bolesławiec”.

 

Zadanie obejmuje działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, objęcie ochroną i otoczenie opieką m.in. poprzez:

 • opiekę lekarsko – weterynaryjną wolno żyjących kotów wymagających leczenia,
 • sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów,
 • zakup, pozyskiwanie i rozprowadzanie karmy (dokarmianie w okresie jesienno-zimowym),
 • znajdowanie domów tymczasowych dla kotów wolno żyjących.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Warunki realizacji:

O powierzenie zadań, mogą ubiegać się stowarzyszenia, które posiadają siedzibę                 i działają na terenie Miasta Bolesławiec.

Miejsce realizacji zadania:

Miejsce realizacji – Miasto Bolesławiec.

 1. Zasady przyznawania dotacji:

Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po podpisaniu umów  z wyłonionymi oferentami.

 1. V. Termin i warunki realizacji zadań:
  1. Terminy i warunki realizacji zadań każdorazowo określone będą w odpowiednich umowach.
  2. Finansowanie zadań z budżetu Miasta nastąpi po dniu podpisania umowy.
 1. Termin składania ofert:

Kompletne oferty należy składać w terminie do 11 stycznia 2022 r. w Biurze Obsługi Interesanta (Ratusz) Urzędu Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec.                    

 

Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Wzory druków znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec  w zakładce: Tablica  ogłoszeń  à organizacje pozarządowe: http://www.um.boleslawiec.bip-gov.pl/public/?id=65714

Do oferty należy załączyć:

 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
 • oświadczenia (wg załącznika nr 1 i załącznika nr 2).

 

VII.   Kryteria wyboru ofert

Przy wyborze oferty stosowane będą następujące kryteria:

 • ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta,
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu  rzeczowego zadania,
 • ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób biorących udział  w realizacji,
 • ocena dotychczasowej współpracy (rzetelność, terminowość wykonywania i rozliczania zadania w latach poprzednich),
 • uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy oraz charakter i zasięg oddziaływania.

Do rozpatrywania ofert pod względem formalnym i  merytorycznym zostanie powołana, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bolesławiec, komisja konkursowa. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu będą umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Bolesławiec, na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec, a oferent zostanie powiadomiony pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu.

Prezydent Miasta Bolesławiec zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania konkursu bez podania przyczyny,
 • negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach,
 • możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań.

 

 1. Informacja o wspieraniu przez Gminę Miejską Bolesławiec zadań publicznych w latach 2013 – 2021.                               

W poprzednich latach przekazywano w trybie otwartego konkursu dotacji organizacjom pozarządowym na realizację w/w zadania publicznego. W poniższej tabeli przedstawiono koszty poniesione przez Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom                            w Bolesławcu w ramach zadania w poprzednich latach. 

Zadania w zakresie

Wydatkowano

w latach

2013 - 2021

\

1) opieka lekarsko- weterynaryjna nad wolno żyjącymi kotami

2)  sterylizacja i kastracja wolno żyjących kotów,

3)  zakup, pozyskiwanie i rozprowadzanie karmy,

4)   znajdowanie domów tymczasowych dla wolno żyjących kotów.

410 000 zł

 

MR/MR

 

                                                                                                           Iwona Mandżuk-Dudek

                                                                                                                                        /-/

II Zastępca Prezydenta Miasta Bolesławiec                                                (podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

       Administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest Gmina Miejska Bolesławiec z siedzibą                                       w Bolesławcu, Rynek 41 reprezentowana przez Prezydenta Miasta Bolesławiec.

   W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się                                  z  Inspektorem Ochrony Danych, Panią Katarzyną Cieślą (kontakt: Urząd Miasta Bolesławiec, Rynek 41, 59-700 Bolesławiec,  telefon 75/ 645-64-53, kom. 538-052-480, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

   Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego                               i rozpatrzenia wniosku jak również w celu archiwizacji. 

   Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych                         na podstawie przepisów prawa.

   Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres archiwizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   Wnioskodawcy przysługuje prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych tj.: numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wypływa                     na zgodność z prawem przetwarzanych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

   Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku w oparciu                           o przepisy prawa.

   Podstawę prawną stanowią przepisy:

 • 6 ust 1 lit. a), b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochranie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, ze zm.),
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638 ze. zm..),

 Roczny Program Współpracy Gminy Miejskiej Bolesławiec z Organizacjami Pozarządowymi oraz z Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2022”.Ogłoszenie o konkursie 2022