c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_01_budzet_budzet_22.jpg

- To jest budżet rozwoju. Mimo trudnej sytuacji i wpływu rosnącej inflacji na realizację budżetu, dramatycznego wzrostu cen prądu i gazu, presji płacowej, spadku dochodów podatkowych i zagrożeń wynikających z panującej pandemii -  nie chcemy rezygnować z zaplanowanych inwestycji – mówi prezydent Bolesławca Piotr Roman o budżecie miasta na 2022 r.

 

29 grudnia 2021 roku Rada Miasta Bolesławiec uchwaliła budżet na 2022 rok. Przedłożony przez prezydenta Bolesławca budżet zamyka się następującymi wielkościami: po stronie dochodów 227 114 900,95 zł, w tym: dochodów bieżących 188 967 792,95 zł, dochodów majątkowych  38 147 108 zł; po stronie wydatków 250 097 996,38 zł, w tym: wydatków bieżących  187 943 824,38 zł, wydatków majątkowych w kwocie  62 154 172 zł. Deficyt budżetu w wysokości 22 983 095,43 zł zostanie sfinansowany z  wolnych środków, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz przychodami z kredytu.

W 2022 r. utrzymana zostaje bezpłatna komunikacja miejskiego transportu publicznego w Bolesławcu.  W tym celu zapanowano w budżecie miasta  7 300 299 zł na rekompensatę dla Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu  z tytułu wykonywania przez spółkę zadań przewozowych w komunikacji miejskiej.

Ze względu na konieczność zapewnienia środków w budżecie miasta na niezbędne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych w 2022 roku, określono maksymalne stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Oznacza to, że nastąpił ich wzrost o 3,6 proc., tj. poniżej aktualnej inflacji. Stawka podatku od nieruchomości mieszkalnych wzrasta do 0,89 zł od 1 m kw. powierzchni, czyli o 4 gr. Z kolei stawka podatku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w 2022 r. wynosi 25,74 zł od 1 m kw. powierzchni, a więc o 90 gr więcej niż w 2021 r.   

W 2022 r. nie ulega zmianie wysokość  opłaty od posiadania psów i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Prezydent Bolesławca zwraca uwagę na niski współczynnik zadłużenia, czyli bezpieczne zadłużenie miasta. Zadłużenie na 31.12.2022 r. z tytułu zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wyniesie 43  348 632,99 zł, co stanowi 19,1 % dochodów ogółem.

1.png

Największą pozycję w zestawieniu wydatków zajmuje edukacja – ponad 61 mln. zł. W tej kwocie zaplanowano 9 653 535 zł  na funkcjonowanie siedmiu miejskich przedszkoli publicznych (m.in. wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, materiały i wyposażenie, energia, woda oraz ścieki, odbiór odpadów, pozostałe usługi szkolenia). Dotacje dla niepublicznych przedszkoli  zaplanowano w wysokości 7 091 116 zł: Przedszkole Niepubliczne „Kraina Marzeń” (średnio 86 dzieci w miesiącu) 713 256 zł; Prywatne Przedszkole „Smerfiki” (średnio 100 dzieci w miesiącu) 829 368 zł; Prywatne Przedszkole „OXPRESS” (średnio 110 dzieci w miesiącu) 829 368  zł; Przedszkole Niepubliczne „Nibylandia” (średnio 106 dzieci w miesiącu) 879 130 zł; Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka” (średnio 118 dzieci w miesiącu) 962 087  zł; Niepubliczne Przedszkole „Bajka” (średnio 205 dzieci w miesiącu) 1 700 204 zł; Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „Mali Odkrywcy” (średnio 110 dzieci w miesiącu) 912 305 zł; Niepubliczne Przedszkole „Safari Kids” (średnio 32 dzieci w miesiącu) 265 398 zł; dotacja celowa  na rozliczenia międzygminne w wysokości  220 548 zł.


Na bieżącą działalność pięciu szkół podstawowych, do których uczęszczać będzie w 2022 roku 2 658 uczniów zaplanowano 24 794 074 zł (m.in. wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i administracji i obsługi wraz z pochodnymi, materiały i wyposażenie, energia, woda oraz ścieki, odbiór odpadów, szkolenia i inne).

Dotacje dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych zaplanowano w wysokości 4 357 379 zł: Prywatna Szkoła Podstawowa „OXPRESS” (średnio 285 uczniów w miesiącu) 1 868 843 zł; Prywatna Szkoła Podstawowa dla Dorosłych (średnio 15 uczniów w miesiącu) 16 340 zł; Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy (średnio 15 uczniów w miesiącu) 14 446 zł; Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów (średnio 264 uczniów w miesiącu)  2 457 750 zł.

Pozostałe środki zaplanowano na funkcjonowanie świetlic szkolnych, dowożenie uczniów z orzeczoną niepełnosprawnością do szkół,  dokształcanie i szkolenie zawodowe nauczycieli, usługi cateringowa do szkół i przedszkoli. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci
w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zaplanowano 3 179 863 zł, w tym 2 092 663 zł - dotacja dla niepublicznych przedszkoli. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano  3 549 487 zł, w tym 475 460 zł dotacja dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

2.png

Kolejne wysokie pozycje w wydatkach zajmują: kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – niemal 41 mln. zł, pomoc społeczna i pomoc rodzinie – ponad 40 mln. zł, gospodarka komunalna i ochrona środowiska - ponad 36 mln. zł.  

W budżecie miasta Bolesławca dochody własne stanowią - 138 332 707,95 zł, tj. 60,9% dochodów ogółem, dotacje  -  60 298 077  zł, tj. 26,6% dochodów ogółem, część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa – 28 484 116 zł, tj.12,5% dochodów ogółem.

3.png

 

Ważniejsze zadania budżetowe na 2022 r. dotyczące remontów, inwestycji, usług (w tym  zadania dotyczące tzw. środków niewygasających mijającego roku):

 1. Polska i Norwegia na Europejskim Szlaku Ceramiki: włączenie Bolesławca i Porsgrunn do międzynarodowej sieci współpracy miast o tradycjach ceramicznych.

Całkowita wartość zadania: 28 787 941 zł ogółem, w tym: 13 679 841,03 zł – środki własne, 15 108 099,97 zł dofinansowanie w ramach EOG. Wartość zadania 2022: 26 640 960 zł.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano przeprowadzenie prac celem nadania nowej funkcji kulturalnej nieużytkowanemu obiektowi zabytkowemu, jakim jest pałac Pücklera w Bolesławcu. Obiekt ma ponad 2 000 m2 powierzchni użytkowej i swoją skalą stwarza duże możliwości prezentacji imponujących zbiorów Muzeum oraz prowadzenia jego misji. Obiekt zostanie wyposażony w oświetlenie energooszczędne, pompy ciepła, fotowoltaikę i inne elementy przyjazne środowisku a także zostaje poddany termomodernizacji, ocieplony i odizolowany. Całkowitej wymianie podlegać będzie stolarka okienna i drzwiowa. Obiekt zyska nowe poszycie dachu.

 1. Rewaloryzacja zabytkowego parku przy ul. Zgorzeleckiej i otoczenia pałacu Pűcklera w Bolesławcu.

Wartość zadania: 4 900 000 zł, wkład własny 490 000 zł, dofinansowanie Program Polski Ład 4 410 000 zł – promesa wstępna. Celem projektu jest uporządkowanie przestrzeni parku, tak aby współgrał kompozycyjnie z otoczeniem pałacu Pücklera, który adaptowany jest na nową siedzibę Muzeum Ceramiki. W parku konieczne jest wykonanie alejek i ścieżek. Niezbędne są nowe nasadzenia roślin i wykonanie strefy relaksu i wypoczynku dla rodzin z dziećmi. Konieczne jest stworzenie małej architektury, ustawienie ławek i elementów do zabawy dla najmłodszych. Planowane jest też wydzielenie stref dla chcących obcować z przyrodą dla czytających książki. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zostanie zamontowane oświetlenie ledowe.

 1. Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis.

Wartość zadania: 6 910 889 zł ogółem, w tym: 4 059 927 zł – środki własne,

2 850 962 zł  dofinansowanie w ramach Interreg Czechy- Polska. Projekt realizowany na obszarze trzech miast partnerskich tj. Bolesławiec, Kłodzko i Jaroměř w Czechach, który polega na organizacji warsztatów i pokazów popularyzujących dawne rzemiosła oraz wystaw. Oprócz tych działań przewidziano powstanie czterech stałych ekspozycji i zorganizowanie siedmiu tematycznych wystaw czasowych wraz z zakupem odpowiedniego wyposażenia.

Przedmiotem projektu jest rozbiórka istniejącego budynku dawnej garncarni oraz budowa nowego budynku usługowego Centrum Dawnego Garncarstwa w Bolesławcu wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu w nowym miejscu przy remontowanym Muzeum Ceramiki – ul. Zgorzelecka. Zadanie obejmuje również przeniesienie w nowe miejsce (ul. Zgorzelecka) pieca garncarskiego oraz komina.

 1. Budowa przedszkola na lewobrzeżnej części miasta – Osiedle Kwiatowe.

Wartość zadania: 8 274 462 zł. Wartość zadania na 2022: 4 402 424 zł.

Zadanie dotyczy budowy budynku przedszkola oraz zagospodarowania terenu.

W budynku przedszkola przewiduje się 6 oddziałów przedszkolnych, dla 150 dzieci,
z pełnym węzłem sanitarnym każdy, wydawalnię posiłków, małą salę gimnastyczną, szatnię dla dzieci, gabinet sensoryczny, zaplecze administracyjne i techniczne.

Budynek zaprojektowano jako energooszczędny, w budynku przewidziano:

niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe, pompy ciepła, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, instalację fotowoltaiczną, trzyszybowe okna, zbiornik na wody opadowe. Prace budowlane mają potrwać do czerwca 2022 r. następnie rozpocznie się wyposażanie obiektu w meble, sprzęt i urządzenia.

 1. Remont drogi ul. Zabobrze.

Wartość zadania: 180 000 zł. W ramach zadania przewiduje się wykonanie nowej  jezdni o nawierzchni asfaltowej na odcinku drogi od restauracji Hanoi do ul. Zabobrze.

 1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego.

Wartość zadania: 11 699 165 zł, w tym: 2 925 961 zł – środki własne, 8 773 204 zł dofinansowanie w ramach RPO WD. Projekt zakłada: modernizację dotychczasowych 3 655 opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy oświetlenia dróg w technologii LED, wymianę i montaż słupów,

wymianę 2,5 km kabla olejowego znajdującego się przy ul. Sądowej oraz ul. Daszyńskiego na miedziany, instalację Systemu Inteligentnego Zarządzania Oświetleniem – Smart Lights.

Projekt wygeneruje oszczędności z tytułu zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną oraz spadek emisji gazów cieplarnianych. Roczne oszczędności oszacowano na 582 051,08 zł*, redukcję emisji CO2 (redukcja emisji gazów cieplarnianych: szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych) względem stanu sprzed przebudowy oszacowano na poziomie 59,72%.

* Pamiętać należy o ewentualnych zmianach ceny za dystrybucję (Tauron Dystrybucja
   nie podał jeszcze taryf na 2022r.), oraz zmianie stawki VAT na energię elektryczną.

 1. Sieć współpracy „Kwitnące Łąki”.

Wartość zadania: 234 000 zł ogółem, w tym:  35 100 zł środki własne, 198 900 zł dofinansowanie w ramach Interreg Czechy- Polska. Projekt realizowany na obszarze 2 miast partnerskich tj. Bolesławiec i Hradek nad Nysą w Czechach. Celem projektu jest stworzenie sieci współpracujących jednostek, które wprowadzą
i wypromują system kwietnych łąk na swoim terenie. Powierzchnia kwitnących łąk, które powstaną na terenie Bolesławca to 2,3 ha, Hradka nad Nysą – 0,76 ha.

 1. Zeroemisyjna komunikacja publiczna w Gminie Miejskiej Bolesławiec.

Wartość zadania: 2 644 500 zł, w tym: 1 007 000 zł – środki własne, 1 637 500 zł dofinansowanie w ramach NFOŚiGW. W ramach zadania przewiduje się zakup jednego autobusu bezemisyjnego, elektrycznego napędzanego wyłącznie silnikiem elektrycznym wraz z infrastrukturą towarzyszącą -  ładowarką.

 1. Zagospodarowanie ośrodka wodno-sportowego przy ulicy Spacerowej 24.

Wartość I etapu zadania (strefa basenów zewnętrznych z zapleczem socjalnym
i technicznym): 25 000 000 zł. Wartość zadania 2022: 1 000 000 zł.

Generalnym założeniem programowym jest rewitalizacja, uzupełnienie oraz rozszerzenie funkcji terenów MOSiR. Projekt zakłada stworzenie atrakcyjnego
i funkcjonalnego kompleksu rekreacji rodzinnej,  przestrzeni dla wydarzeń kulturalnych oraz rozrywkowych, uzupełnionego o bazę sportową, który mógłby zaspokoić potrzeby mieszkańców, a także stanowić kompletną i profesjonalną bazę sportową i hotelową dla lokalnych oraz krajowych klubów sportowych.

W ramach projektu zakłada się: uporządkowanie strefy wejściowej, wydzielenie czytelnych stref funkcjonalnych (basenów zewnętrznych, boisk  zewnętrznych, rekreacji i bazy hotelowej), zaprojektowanie prawidłowej komunikacji wewnętrznej, zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc postojowych, organizację zaplecza technicznego.

 1. Modernizacja i rozbudowa stadionu miejskiego.

Wartość zadania: 6 918 580 zł, w tym: 4 918 580 zł – środki własne, 2 000 000 zł dofinansowanie z MSiT. Zadanie obejmuje budowę areny lekkoatletycznej kat. IVA, trybun oraz infrastruktury technicznej.

 1. Rozbudowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków – Związek Międzygminny Bóbr.

Wartość zadania: 2 200 000 zł, wkład własny 55 000 zł (55 000 Gmina Miejska Bolesławiec, 55 000 Gmina Bolesławiec), dofinansowanie Program Polski Ład 2 090 000 zł – promesa wstępna. Zadanie obejmuje rozbudowę instalacji fotowoltaicznych poprzez montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z podłączeniem ich do sieci elektroenergetycznej na terenie:  oczyszczalni ścieków – instalacja o mocy 300 kWp,

SUW Rakowice - instalacja o mocy 150 kWp, SUW Nowe – instalacja o mocy 50 kWp.

 1. Wykonanie koncepcji połączenia istniejących ścieżek rowerowych.

Wartość zadania: 350 000 zł. Połączenie istniejących tras rowerowych poprzez analizę przebiegu istniejących tras, wyznaczenie tras alternatywnych i łączników, celem nawiązania się do Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej i Cyklostrady Dolnośląskiej.

 1. Budowa drogi ul. Orląt Lwowskich.

Wartość zadania: 1 462 337 zł. Zadanie dotyczy budowy drogi o łącznej długości 423 mb, z jezdnią o nawierzchni asfaltowej, z prawej stronny jezdni chodnik o nawierzchni z kostki betonowej a z lewej strony jezdni zlokalizowany ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni asfaltowej. Szerokość jezdni od 5 do 6 m, natomiast chodnik o szerokości w świetle 2,0 m a ciąg pieszo-rowerowy o szerokości od 3 do 3,5 m.

Woda deszczowa z drogi będzie odprowadzona do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne i przykanaliki.

Projekt uwzględnia wykonanie nowej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego, wraz z 15 lampami LED.

 1. Budowa drogi ul. Majora „Hubala”.

Wartość zadania: 650 550 zł. Zadanie dotyczy budowy drogi o nawierzchni asfaltowej, o długości 114 mb, obramowanej krawężnikiem. Z prawej strony jezdni zlokalizowano ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej oraz chodnik z kostki betonowej. Szerokość jezdni 5,5m, natomiast chodnik i ścieżka rowerowa o szerokości w świetle 2,0 m.

Zadanie uwzględnia wykonanie nowej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego, wraz z 4 lampami LED, oraz kanalizacji deszczowej z wpustami.

 1. Budowa drogi ul. Powstańców Warszawy.

Wartość zadania: 1 941 203 zł. Zadanie dotyczy budowy drogi o łącznej długości 423 mb z jezdnią o nawierzchni asfaltowej, z prawej stronnym jezdni chodnik o nawierzchni z kostki betonowej a z lewej strony jezdni zlokalizowany ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni asfaltowej. Szerokość jezdni od 5 do 6 m, natomiast chodnik o szerokości w świetle 2,0 m a ciąg pieszo-rowerowy o szerokości od 3 do 3,5 m.

Woda deszczowa z drogi będzie odprowadzona do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne i przykanaliki.

Projekt uwzględnia wykonanie nowej sieci energetycznej oświetlenia ulicznego, wraz z 15 lampami LED.

 1. Budowa drogi ul. Nadrzeczna – I etap.

Wartość zadania: 632 833 zł. Zadanie dotyczy budowy drogi o łącznej długości 155 mb. Przewiduje się wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej, z prawej stronny jezdni chodnik o nawierzchni z kostki betonowej a z lewej strony jezdni zlokalizowany ciąg pieszo - rowerowy o nawierzchni asfaltowej. Woda deszczowa z drogi będzie odprowadzona do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej poprzez wpusty uliczne i przykanaliki.

 1. Budowa drogi ul. Sosnowa.

Wartość zadania: 550 000 zł. Zadanie dotyczy budowy drogi z oświetleniem i odwodnieniem w formule zaprojektuj i wybuduj.  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie drogi o długości około 168 metrów - odcinek od ulicy Modrzewiowej do granicy z działką nr 174/3 w ulicy Sosnowej.

 1. Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na Os. Kwiatowym.

Wartość zadania: 55 000 zł. Zadanie dotyczy budowy oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie naświetlaczy ze źródłem światła – 4szt., na słupach o wysokości h=10 m z poprzeczką typu B długości L=0,5 m.

 1. Cmentarz Komunalny ul. Śluzowa.

Budowa 7 kolumbariów - 220 000 zł, zakup i montaż nagłośnienia kaplicy - 35 000 zł.

 1. MZGM usługi pozostałe:

- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy: 9 695 626 zł,

- wpłaty na fundusze remontowe: 1 758 000 zł,

- utrzymanie cmentarza komunalnego: 1 515 990 zł,

- oczyszczanie miasta: 3 230 000 zł,

- utrzymanie zieleni: 2 545 850 zł,

- remonty chodników, schodów, dojść do budynków i dróg wewnętrznych, obsługa parkometru na ul. Gdańskiej: 220 800 zł,

- obsługa szaletów, fontann, hydrantów, urządzeń zabawowych, utrzymanie estetyki miasta: 760 850 zł.