c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_01_ratusz_01_2022-114.jpg

Przewodniczący Rady Miasta Bolesławiec podaje do wiadomości publicznej, że w dniu  26 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 9.00

odbędzie się XXXIX sesja Rady Miasta Bolesławiec – w zdalnym trybie obradowania.

 

Porządek obrad XXXIX sesji:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad XXXIX sesji.
 3. Przyjęcie protokołu XXXVIII sesji Rady Miasta odbytej w dniu 29 grudnia 2021 r.
 4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miasta Bolesławiec podjętych w 2021 r.
 5. Informacje:

5.1.  Prezydenta Miasta o ważniejszych działaniach podjętych w okresie międzysesyjnym.

5.2.  Przewodniczącego Rady Miasta o ważniejszych działaniach podjętych
w okresie międzysesyjnym.

 1. Stan realizacji projektów dofinansowanych ze środków pomocowych.
 2. Przerwa - wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miasta Bolesławiec.
 3. Projekty uchwał Rady Miasta:
  • w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków,
  • w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2022 r.,
  • w sprawie przyjęcia "Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu na terenie Miasta Bolesławiec",
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/280/2020 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie połączenia gminnych jednostek organizacyjnych: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu i Dziennego Domu „Senior+” w Bolesławcu,
  • zmieniająca uchwałę Nr IV/39/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia
   25 lutego 2015 r. w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zmienioną uchwałami Rady Miasta Bolesławiec: Nr XXXI/329/2016 z dnia
   21 grudnia 2016 r., Nr X/119/2019 z dnia 25 września 2019 r.,
   Nr XIX/207/2020 z dnia 20 maja 2020 r., Nr XXIX/345/2021 z dnia
   28 kwietnia 2021 r.,
  • w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2022,
  • w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Bolesławiec do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022,
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Bolesławiec,
  • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 r.
 1. Sprawy organizacyjne:

9.1.   Informacje bieżące dla Rady Miasta.  

 1. Zamknięcie sesji.