c_200_140_16777215_0_0_images_stories_info_2022_01_20210512_191531.jpg

Rada Miasta Bolesławiec przyjęła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec w 2022 r.

Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt, w szczególności do psów i kotów (w tym wolno żyjących) oraz zwierząt gospodarskich, przebywających na terenie Bolesławca. Zapewnienie miejsca dla bezdomnych zwierząt, na rzecz miasta Bolesławca – realizuje Schronisko Związku Gmin „KWISA” dla Bezdomnych Małych Zwierząt, Przylasek 18, 59-816 Platerówka.

Zapewnienie opieki nad wolno żyjącymi kotami z terenu Bolesławca powierzane jest stowarzyszeniom, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. W 2022r. realizacją zadania publicznego „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt (w szczególności kotów) na terenie Gminy Miejskiej Bolesławiec” zajmować się będzie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom w Bolesławcu. Opieka nad wolno żyjącymi kotami obejmuje: dokarmianie, ograniczanie populacji poprzez sterylizację i kastrację, w razie potrzeby leczenie, prowadzenie działalności informacyjno – edukacyjnej.

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, realizuje miasto Bolesławiec. W 2022 r. opiekę w przypadku zdarzeń drogowych zapewnia lecznica: Przychodnia Weterynaryjna „ALWET” Monika Janiec z siedzibą ul. Młyńska 36, 59-730 Nowogrodziec.

Środki finansowe na wykonanie postanowień Programu zostały zaplanowane w budżecie miasta na rok 2022 w kwocie 465 000 złotych, w tym: 1) poprawa bytowania wolno żyjących zwierząt (w szczególności kotów) na terenie miasta Bolesławiec – kwota 50 000 zł, 2) opieka lekarsko-weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami (w szczególności zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt), zapewnienie opieki dzikim zwierzętom oraz inne związane ze zwierzętami (w tym: zakup usług) – 145 000 zł, 3) wpłaty na rzecz Związku Gmin „Kwisa” na funkcjonowanie Schroniska dla Zwierząt Małych w Lubańskim Wielkim Lesie, gmina Platerówka – 270 000 zł.

Cały Program dostępny jest  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bolesławiec