Info1Prezydent Miasta Bolesławiec zwraca się do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie o pisemne wskazanie swoich przedstawicieli do prac w komisji ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych z zakresu  profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok.

 

Każda organizacja może wskazać tylko jednego przedstawiciela. Przedstawiciel nie może uczestniczyć w pracach komisji, jeśli będzie ona opiniowała dofinansowanie dla jego macierzystej organizacji. Członkowie Komisji, za udział w jej pracach, nie otrzymują wynagrodzenia.

Pisemne propozycje należy złożyć do dnia 10.02.2022 r. w Biurze Obsługi Interesanta Rynek 41, 59-700 Bolesławiec.

Prezydent Miasta

/-/ Piotr Roman