Info1Prezydent Miasta Bolesławiec ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych  z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione do prowadzenia działalności w  sferze pożytku publicznego w 2022 roku

 

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm);
 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

 1. Rodzaj zadania oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie ich realizacji:

 

Zadanie 1. Organizacja wypoczynku letniego w okresie wakacji – zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży poprzez organizację różnych form wypoczynku wyjazdowego.

Dofinansowanie nie może przekraczać 90 %  całkowitych kosztów zadania.

Dofinansowaniem mogą być objęte jedynie dzieci i młodzież będące mieszkańcami Bolesławca, w wieku od 6 do 18 roku życia.

Oferta, w tym kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania, powinna dotyczyć tylko uczestników wypoczynku z miasta Bolesławiec.

Oferta powinna zawierać informacje dotyczące ilości adresatów zadania, kategorię wiekową oraz termin wypoczynku (czas i miejsce), które powinny się znaleźć w harmonogramie realizacji zadania.

Planowana wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację w/w zadania – 11 000,- (słownie: jedenaście tysięcy złotych).

 

 1. Koszty niekwalifikowane w umowach na realizację powyższych zadań:
 2. Budowa lub zakup nieruchomości;
 3. Nagrody pieniężne;
 4. Pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
 5. Odsetki ustawowe i umowne;
 6. Zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat;
 7. Zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
 8. Zakup gruntów;
 9. Działalność gospodarcza;
 10. Działalność polityczna.

III.  Zasady przyznawania dotacji:

 1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po podpisaniu umów z wyłonionymi oferentami.
 2. Finansowy udział własny oferenta nie może pochodzić z budżetu Gminy Miejskiej Bolesławiec.
 1. IV. Termin i warunki realizacji zadań:
 2. Niniejszy konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja może odbywać się w okresie od 27 czerwca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.
 3. Szczegółowe terminy realizacji zadań oraz warunki ich finansowania i rozliczania, określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Oferentem a Gminą Miejską Bolesławiec.
 1. Warunki składania ofert:
 2. Oferty podpisane i zaparafowane na każdej stronie przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać osobiście w zamkniętej kopercie ( każda oferta powinna znajdować się w osobnej kopercie) , opatrzonej pieczęcią nagłówkową oferenta w terminie do 17.03.2022 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, ul. Rynek 41, 59-700 Bolesławiec, z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań  publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku”
 3. Oferty należy złożyć opatrzone nazwą zadania (należy wpisać nazwę zadania z tekstu ogłoszenia konkursowego oraz własny tytuł projektu).
 4. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Bolesławiec, a nie data stempla pocztowego.
 5. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.
 6. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Wzory druków znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Bolesławiec pod banerem organizacje pozarządowe – formularze, druki oraz są też do pobrania w Biurze Obsługi Interesanta w UM Bolesławiec.

 1. Do oferty należy dołączyć:
 • kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem– w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • aktualny wyciąg (nie starszy niż 3 miesiące) z ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej - w przypadku, gdy ta nie figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym (akceptowana jest kopia dokumentu potwierdzona za zgodność
  z oryginałem przez osoby uprawnione);
 • wyciąg z aktualnego statutu organizacji z wpisem wskazującym na realizację zadania określonego w ogłoszeniu konkursowym jako przedmiotu działalności statutowej oferenta (potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione),
 • oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

Uwaga!

Ze względu na sytuację zagrożenia spowodowaną rozprzestrzenianiem się koronowirusa SARS-CoV-2, ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii lub zaistnienia okoliczności z tym związanych, zagrażających życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu Prezydent Miasta Bolesławiec zastrzega sobie prawo nieprzystąpienia do zawarcia umowy lub odstąpienia od umowy.

 

 1. Termin dokonania wyboru ofert - do 1 kwietnia 2022 r.

VII.  Spełnienie wymogów formalnych:

 1. Złożoną ofertę należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią nagłówkową oferenta z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku”
 2. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty wg obowiązującego wzoru, wskazanego w ogłoszeniu,
 3. Złożenie oferty w terminie,
 4. Złożenie oferty w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o konkursie,
 5. Określenie terminu realizacji zadania w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu o konkursie,
 6. Złożenie oferty przez podmiot uprawniony,
 7. Zgodność tytułu zadania publicznego określonego w ofercie z zapisami celów statutowych organizacji Oferenta, 
 8. Załączenie wszystkich wymaganych załączników, o których mowa w części V ogłoszenia,
 9. Podpisanie oferty i załączników przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub posiadające odpowiednie upoważnienie.

Oferta, która:

 • nie została złożona w zamkniętej kopercie;
 • nie została opatrzona pieczęcią oferenta;
 • nie została opatrzona dopiskiem na kopercie „Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2022 roku” zostanie odrzucona.

VIII. Oferty na realizację zadań publicznych podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.

Uzupełnianie braków formalnych dotyczy wyłącznie:

 1. Brakujących parafek oraz podpisów pod ofertą, w przypadku gdy wszystkie strony oferty i zmiany nie zostały parafowane oraz gdy oferta nie została podpisana przez wszystkie osoby uprawnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu oferenta;
 2. Dokumentu (pełnomocnictwa) potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta;
 3. Kopii umowy lub statutu spółki potwierdzonej za zgodność z oryginałem– w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 4. Wypełnienia oświadczeń zawartych w końcowej części oferty;
 5. Wypełnienie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 1. Wykaz ofert zawierających braki formalne zostanie zamieszczony (wraz z wykazem wszystkich ofert, które wpłynęły na ogłoszony konkurs z podaniem informacji o wynikach oceny formalnej) na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bolesławiec do dnia 22.03.2022 r.

 1. X. Organizacja w dniach: od 23.03.2022 r. do 24.03.2022 r. (środa i czwartek w godzinach od 730 do 1530) może uzupełnić braki formalne w siedzibie organizatora konkursu w Urzędzie Miasta Bolesławiec, Pl. Piłsudskiego 1 (biurowiec), pokój 302 (po wcześniejszym umówionym terminie oraz godzinie spotkania- tel. 75 64 56 559). Oferty, które nie zostaną uzupełnione w podanym wyżej terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 

 1. Spełnienie wymogów merytorycznych podlegających ocenie:
 1. Ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym:
 • zasoby kadrowe;
 • doświadczenie oferenta w realizacji zadań publicznych o podobnym charakterze (0-10 pkt.);
 1. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, (0-10 pkt.);
 2. Ocena dotychczasowej współpracy (rzetelność, terminowość wykonania i rozliczania zadania w latach poprzednich (0-10 pkt.);
 3. Uwzględnienie planowanego wkładu:
 • procentowego udziału środków finansowych własnych w stosunku do oczekiwanej wysokości dotacji;
 • wkładu pracy wolontariuszy (0-10 pkt.);
 1. Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których realizowane będzie zadanie, w tym jakość przygotowania projektu:
 • zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań;
 • dobrze przemyślany i przekonujący plan działania;
 • realne i mierzalne produkty, rezultaty i spodziewane efekty (0 -10 pkt.)

 

XII. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu.

 1. Do rozpatrywania ofert pod względem formalnym i merytorycznym zostanie powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Bolesławiec Komisja Konkursowa.
 2. Po zakończeniu procedury konkursowej, decyzję o wyborze oferty i przyznaniu dotacji podejmie ostatecznie Prezydent Miasta Bolesławiec.
 3. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 4. Wyniki rozstrzygnięcia konkursu będą umieszczone na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej UM Bolesławiec, w Biuletynie Informacji Publicznej, a oferent zostanie powiadomiony pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu (mailowo lub listownie).
 5. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie przez Zleceniobiorcę rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji oraz dostarczenie niezwłocznie po ogłoszeniu wyników konkursu załączników do umowy tj.:
 • zaktualizowanego planu i harmonogramu, kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania oraz opisu rezultatów. W przypadku gdy zakres realizacji zadania nie ulega zmianie Zleceniobiorca przekazuje informacje o braku zmian.

XIII. Prezydent Miasta Bolesławiec zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania konkursu bez podania przyczyny,
 2. Negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach,
 3. Możliwości wyboru jednej lub wielu ofert w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego zadania,
 4. Odstąpienia od rozstrzygnięcia w całości otwartego konkursu ofert bez podania przyczyny,
 5. Nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu konkursu,
 6. Nieprzystąpienia lub odstąpienia od umowy z przyczyn wskazanych w części V niniejszego ogłoszenia.

 

XIV. Kwota określona w ogłoszeniu na realizację zadań opiera się na uchwale budżetowej na 2022 rok.

 

 1. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Miejską Bolesławiec zadaniach publicznych w 2020 i 2021 r.

W roku 2020 i 2021 zaplanowano w trybie otwartego konkursu ofert środki dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w wysokości:

Lp.

Zadania w zakresie

2020

2021

1.

Wypoczynku dzieci i młodzieży

65 000,-

65 000,-

                                                                                           

 Prezydent Miasta

w/z Renata Szewczyk

 I Z-ca Prezydenta Miasta

 

 

 

 

Pobierz: PLIK PDF