Info1Prezydent Miasta Bolesławiec zwraca się do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie o pisemne wskazanie swoich przedstawicieli do prac w komisji ds. opiniowania ofert konkursowych na realizację zadań publicznych z zakresu  wypoczynku dzieci i młodzieży na 2022 rok.

 

 

Każda organizacja może wskazać tylko jednego przedstawiciela. Przedstawiciel nie może uczestniczyć w pracach komisji, jeśli będzie
ona opiniowała dofinansowanie dla jego macierzystej organizacji. Członkowie Komisji, za udział w jej pracach, nie otrzymują wynagrodzenia.

Pisemne propozycje należy złożyć do dnia 7.03.2022 r. w Biurze Obsługi Interesanta Rynek 41 , 59-700 Bolesławiec).

                                                                                                                                              I Zastępca

Prezydenta Miasta

/-/ Renata Szewczyk

Bolesławiec,  23.02.2022 r.