Info1 wazne

 

Zestawienie ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki, rozwiązywania problemów  alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku z określeniem ich braków formalnych

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Braki formalne do uzupełnienia

Zadanie 1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych

1

Stowarzyszenie „Odnowa Życia”

„ Prowadzenie działań wspierających dla osób i rodzin wychodzących z uzależnienia lub pozostających w abstynencji”

- uzupełnić oświadczenie nr 1

- uzupełnić o podpis
na ofercie i oświadczeniach drugiego członka zarządu wymaganego
do dokonywania czynności prawnych

2

Stowarzyszenie „Odnowa Życia”

„ Udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom wsparcia terapeuty, pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie”

-złożyć oświadczenie
nr 1

-uzupełnić o podpis
na ofercie i oświadczeniach drugiego członka zarządu wymaganego do dokonywania czynności prawnych

3

Stowarzyszenie Wiara-Rodzina-Życie

„ Udzielanie osobom uzależnionym i ich rodzinom wsparcia terapeuty uzależnień, pomocy psychologicznej i prawnej oraz ochrony przed przemocą w rodzinie”

Brak uwag

Zadanie 2. Prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii

1

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Dolnośląska

Hufiec Bolesławiec

„ Harcerze mówią – NIE – nikotynie, alkoholowi, narkotykom”

Brak uwag

Sporządziła: Patrycja Jakimowicz

                                                                                           I Zastępca

                                                                                          Prezydenta Miasta

/-/ Renata Szewczyk