Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/2014/LOGO_KDR.jpg'
There was a problem loading image 'images/2014/LOGO_KDR.jpg'

LOGO_KDR.jpgInformujemy, że od 16 czerwca 2014 r. w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu przy ul. Cichej 7, przyjmowane są wnioski w celu przyznania Karty Dużej Rodziny. W dniu 27 maja 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430) oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. poz. 755).

 

 

Celem programu,który ma charakter ogólnokrajowy, jest zapewnienie rodzinom wielodzietnym szczególnych uprawnień i ulg w korzystaniu z usług i dóbr jednostek państwowych i innych podmiotów – również niepublicznych – w ramach prowadzonych przez nich działalności, np. parki narodowe, muzea, instytucje wystawiennicze, obiekty sportowe itp.

 

Beneficjentami programusą członkowie rodziny wielodzietnej,  bez względu na jej dochód:

1)      rodzic (rodzice) oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci w wieku do 18. oku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25. roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,

2)      rodzic zastępczy (rodzice zastępczy) lub osoba (osoby) prowadząca rodzinny dom dziecka,

3)      dziecko – w tym dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletni wychowanek rodzinnej pieczy zastępczej, pozostający w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

 

Karta Dużej Rodziny jest dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej, będzie wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza, lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny). Składając wniosek należy okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających  stanowienie rodziny wielodzietnej, np. akty urodzenia dzieci. 

 

DRUK  WNIOSKU  DO POBRANIA.

 

Katalog uprawnień dla rodzin wielodzietnych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej:  https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki

 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych